Input:

R 86/1955; Garance

č. 86/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Není-li zároveň napadán výrok rozsudku ve věci samé, je proti výroku, jímž byla pronajimateli uložena podle § 586 odst. 1 o. s. ř. náhrada stěhovacích nákladů odpůrci, opravným prostředkem stížnost.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Lab. ze 17. ledna 1955, 6 Co 4/55.)
Lidový soud v Chomutově přivolil k výpovědi odpůrců chráněného nájmu bytu v rodinném domku navrhovatelů, kteří potřebovali byt obývaný odpůrci pro svoji dceru a její rodinu. Lidový soud současně uložil navrhovatelům, aby podle § 586 odst. 1 o. s. ř. zaplatili odpůrcům na úhradu stěhovacích výloh částku 200 Kčs do 15 dnů poté, co odpůrci na základě vydaného přivolení k výpovědi byt vyklidí a vyklizený odevzdají.
Včas podaným odvoláním napadli navrhovatelé rozsudek lidového soudu jen ve výroku o náhradě stěhovacích nákladů. Ve věci samé, t. j. pokud bylo dáno přivolení k výpovědi z bytu a stanovena doba, kdy nájemní poměr končí a kdy je třeba byt vyklidit a navrhovatelům odevzdat, nebyl rozsudek žádným z účastníků napaden.
Krajský soud odvoláním napadenou část rozsudku lidového soudu potvrdil.
Z odůvodnění:
Především bylo třeba zkoumat, zda opravný prostředek navrhovatelů je považovat za odvolání, o kterém by bylo třeba jednat a rozhodnout v řízení podle §§ 179–189 o. s. ř., nebo za stížnost podle ustanovení § 172