Input:

86/1952 Sb., Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 86/1952 Sb., Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí, platné do 31.12.1958
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o kontrolní a revisní správě ministerstva financí.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K upevnění finanční a rozpočtové kázně a k prohloubení kontroly plnění státního rozpočtu reorganisuje se revisní služba finanční správy, vykonává orgány ministerstva financí, pověřenectva financí a krajských národních výborů, v ústředně organisovanou kontrolní a revisní službu. Tuto službu vykonává kontrolní a revisní správa ministerstva financí.
§ 2.
(1)  Kontrolní a revisní správě přísluší kontrolovat
a)  zda a jak rozpočtové a hospodářské organisace, jakož i ostatní zařízení a organisace zachovávají ustanovení rozpočtových zákonů a předpisů vydaných k jejich provedení, plné své povinnosti ke státnímu rozpočtu a k rozpočtům národních výborů a dbají o plné využití příjmových zdrojů, o plynulost příjmů a o účelné a hospodárné vydávání rozpočtových i vlastních finančních prostředků a ostatních hospodářských prostředků;
b)  jak plné své úkoly finanční orgány, banky, státní spořitelny a Státní pojišťovna;
c)  jsou-li dodržovány mzdové a platové předpisy a předpisy o mzdových fondech a nejsou-li překračovány stavy zaměstnanců;
d)  jak hlavní (vedoucí) účetní vykonávají funkci státního kontrolního orgánu, zejména jak zajišťují provádění dokladových revisí hospodářské a finanční činnosti podřízených účetních jednotek;
e)  zda a jak vnitřní finanční kontroly státních orgánů, organisací a zařízení plné své úkoly.
(2)  Při plnění svých úkolů jsou orgány kontrolní a revisní správy povinny opírat se o nejširší iniciativu pracujících.
§ 3.
(1)  K zajištění úkolů kontrolní a revisní správy jsou její orgány oprávněny:
a)  provádět dokladové revise a prohlídky hospodářských prostředků u všech organisací a zařízení;
b)  vstupovat do veškerých místností, zařízení a prostorů, vyžaduje-li to řádné provedení finanční kontroly;
c)  požadovat předložení rozpočtů, plánů a jejich rozpisů, veškerých písemností národohospodářské evidence, jakož i jakýchkoli jiných záznamů, dokladů, dopisů, listin a písemností a tento materiál na místě prověřovat;
d)  žádat o předložení protokolů a jiného materiálu o provedených kontrolách a revisích;
e)  vyžadovat si vysvětlení, svědecké výpovědi a znalecké i jiné odborné posudky;
f)  požadovat od bank a státních spořitelen informace o finančních operacích týkajících se kontrolované organisace nebo zařízení, o stavu a pohybu finančních prostředků na jejich účtech, o výši a čerpání poskytnutých úvěrů a o jejich celkovém finančním stavu;
g)  vzít do úschovy nebo jiným způsobem zabezpečit prověřovaný materiál, hrozí-li nebezpečí jeho ztráty nebo zavlečení.
(2)  Veškeré organisace, zařízení, jakož i jednotlivé osoby jsou povinny orgány kontrolní a revisní správy účinně podporovat, poskytovat jim s největším urychlením písemně i ústně potřebné informace a zajistit jim i možnost provedení finanční kontroly na místě.
§ 4.
(1)  Soustavu kontrolní a revisní správy tvoří kontrolní a revisní správa ministerstva financí, hlavní revisor