Input:

85/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě Garance

č. 85/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2019,
kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., k provedení § 19, 36, § 40 odst. 7, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Čl. I
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. a vyhlášky č. 213/2012 Sb., se mění takto:
1. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:


1Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V příloze č. 3 čl. 1 odst. 4 se slovo „občanský“ nahrazuje slovem „občanským“.
3. V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se pod slova „rodné příjmení“ vkládá slovo „(nepovinné)“.
4. V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se v prohlášení badatele věty první a druhá nahrazují větami „Prohlašuji, že jsem se seznámil s badatelským řádem archivu. Prohlašuji, že jsem si vědom své odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal z archiválií, v souladu s příslušnými právními předpisy. Beru na vědomí, že při porušení základních povinností mi může být další nahlížení do archiválií odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.“.
5. V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se v prohlášení badatele slova „zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů“.
6. V příloze č. 3 ve vzoru badatelského listu se v doložce, kterou vyplňuje dozor v badatelně, slova „zákona č. 101/2000 Sb.“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů“.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby
Čl. II
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 26 až 29 znějí:
„(4) Veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, podepsán uznávaným elektronickým podpisem26, zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí27, označen uznávanou elektronickou značkou28nebo opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem29.
(5) Veřejnoprávní původce ověří platnost
a) uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen,
b) uznávané elektronické pečetě a kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť, na kterém je uznávaná elektronická pečeť založena,
c) uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je