Input:

85/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic Garance

č. 85/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. března 1964
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
Dne 22. září 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic.
President republiky Dohodu ratifikoval dne 18. března 1963 a ratifikační listiny byly vyměněny, ve Vídni dne 17. února 1964.
Podle svého článku 28, odstavce 1 Dohoda vstoupila v platnost dne 2. března 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
President Československé socialistické republiky a spolkový president Rakouské republiky vedeni přáním upravit pohraniční přechod železnic mezi oběma státy se rozhodl sjednat dohodu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:
president Československé socialistické republiky
pana dr. Františka Vlasáka,
ministra dopravy a spojů,
spolkový prezident Rakouské republiky
pana dr. Heinricha Calice,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra Rakouské republiky, a
pana ministerského radu dr. Ericha Jarische,
šéfa právní služby odboru II spolkového ministerstva dopravy a elektrohospodářství,

kteří vyměnivše si své plné moci, které byly shledány v dobré a náležité formy, se dohodli na těchto ustanoveních:
Článek 1
Všeobecná ustanovení
1. Oba smluvní státy se zavazují umožnit pohraniční přechod železnic. Provedou všechny opatření, aby přechod byl upraven účelně a jednoduše.
2. Za tím účelem se bude vykonávat přípojová a přechodová služba na železničních tratích překračujících státní hranice ve výměnných stanicích.
Článek 2
Stanovení pojmů
Ve smyslu této Dohody se stanoví tyto pojmy:
a)  „územní stát” je stát, na jehož území se vykonává přípojová a přechodová služba železnic, „sousední stát”, je druhý stát;
b)  „výměnná stanice” je stanice, v níž se provádí přípojová a přechodová služba v železniční dopravě;
c)  „pohraniční přípojová trať” je trať mezi státními hranicemi a výměnnou stanicí;
d)  „vlastnická správa” je železniční správa územního státu;
e)  „sousední správa” je železniční správa sousedního státu;
f)  „přípojová a přechodová služba” je dopravní a přeprav ní služba obou železničních správ potřebná k provádění pohraničního přechodu železnic;
g)  „pohraniční odbavení” je řízení, které je předvídáno právními předpisy smluvních států pro vstup, výstup a průjezd osob, zavazadel, zboží, cenin a poštovních zásilek.
Článek 3
Pohraniční přechod
1. Pro pohraniční přechod jsou otevřeny tyto tratě:
a)  Horní Dvořiště - Summerau
b)  České Velenice - Gmünd
c)  Šatov - Retz
d)  Břeclav - Hohenau
e)  Děvínská Nová Ves - Marchegg.
2. Pro tratě uvedené v odstavce 1 jsou určeny tyto výměnné stanice:
a)  Summerau
b)  Gmünd
c)  Šatov
d)  Břeclav
e)