Input:

85/1960 Sb., Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961 Garance

č. 85/1960 Sb., Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 25. května 1960
o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961
Vláda Československé republiky, vycházejíc z toho, že pro potřeby řízení a plánování rozvoje národního hospodářství, především pak pro plánování růstu životní úrovně obyvatelstva je třeba podrobných údajů o obyvatelstvu a úrovni jeho bydlení na všech stupních řízení, nařizuje podle § 8 zákona č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence:
§ 1
Ke dni 1. března 1961 se provede sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání”); rozhodným okamžikem je půlnoc z 28. února na 1. březen 1961.
§ 2
Sčítání se vztahuje
1.  na všechny
a)  osoby, které mají v době sčítání trvalý pobyt na území republiky nebo se na něm dočasně zdržují, s výjimkou cizích státních příslušníků požívajících diplomatických a konzulárních výsad a imunit;
b)  československé státní občany, kteří jsou příslušníky našich zastupitelských a konzulárních úřadů v cizině a jejich rodiny a na československé státní občany, členy posádek československých námořních lodí;
2.  na všechny domy označené popisným číslem, případně na další domy, neoznačené popisným číslem, v nichž někdo v rozhodný okamžik bydlí;
3.  na všechny byty, jež jsou v době sčítání používány k bydlení nebo jsou k bydlení určeny, jakož i na všechna jiná obydlí a přístřeší, v nichž v rozhodný okamžik někdo přenocoval.
§ 3
(1)  Sčítání organizuje a řídí Státní úřad statistický.
(2)  Sčítání provádějí za pomoci sčítacích komisařů a revizorů výkonné orgány národních výborů, jež jsou zodpovědny za jeho řádnou přípravu, úplné a včasné provedení a odevzdání zrevidovaného sčítacího materiálu; za tím účelem poskytují též potřebné prostředky, jako místnosti, dopravní prostředky apod.
(3)  Sčítání ve vojenských újezdech a sčítání hromadně ubytovaných příslušníků československé lidové armády, příslušníků ozbrojených sborů ministerstva vnitra a osob v nápravných zařízeních provádějí orgány ministerstva národní obrany a vnitra.
§ 4
(1)  Rady okresních národních výborů zřídí k zabezpečení přípravy a provedení sčítání dočasné pomocné komise pro sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „komise”), jejichž předsedou je člen rady okresního národního výboru a členy jsou zástupci hlavních společenských organizací, sdružených v Národní frontě, vedoucí odborů pro vnitřní věci, výstavby a vodního hospodářství, školství a kultury a vedoucí okresní služby Státního úřadu statistického. Další členy jmenuje rada okresního národního výboru podle svého uvážení z řad osvědčených pracovníků státních orgánů, závodů, ústavů apod.
(2)  K snazšímu zabezpečení sčítání stanoví rady okresních národních výborů, v kterých obcích (zejména větších) zřídí městské nebo místní národní výbory obdobné pomocné komise v obci. Předsedou komisí zřízených radami městských nebo místních národních výborů je člen rady městského nebo místního národního výboru a jejich členy jsou členové nebo zaměstnanci národního výboru, zástupci společenských organizací a osvědčení pracovníci ze závodů, škol, ústavů, jednotných zemědělských družstev apod.
§ 5