Input:

č. 85/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 85/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Pokiaľ sa uplatňuje iba nárok, aby žalovaní trpeli uspokojenie pohledávky žalobkyně na základe záložného práva na nehnuteľnosti, je na takéto konanie výlučne príslušný súd, na ktorom sa vedie verejná kniha o tejto nehnuteľnej veci.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 25. apríla 1957, Cz 141/57.)
Žalobkyňa sa domáha na Ľudovom súde v Bratislave, aby žalovaní bytom v H., okres Prešov, boli uznaní povinnými trpieť uspokojenie hypotekárnej pohľadávky v rámci záložného práva vloženého v r. 1933 v pozemnoknižnej vl. č. 20 kat. úz. H., okres Prešov, a to v prospech prešovskej filiálky právnej predchodkyne žalobkyně, Štátnej banky československej. Príslušnosť súdu zakladá žalobkyňa na ustanovení § 408 a o. s. p.
Ľudový súd v Bratislave zamietol námietku nepříslušnosti s odôvodnením, že základom žaloby je zmluva medzi právnou predchodkyňou žalobkyně a právnym predchodcom žalovaných.
Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie ľudového súdu s odôvodnením, že záložné právo, o realizácii ktorého ide, vzniklo zmluvou medzi právnymi predchodcami účastníkov.
Najvyšší súd rozhodol na šťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Nejvyššieho súdu,