Input:

R 85/1956; Garance

č. 85/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Úraz, který utrpěl pojištěnec, když se vracel z revisní lékařské prohlídky, nelze považovat za úraz pracovní ve smyslu § 77 písm. a) zák. o nár. poj.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 8. prosince 1955, 11 Co 609/55.)
Navrhovatel, zaměstnanec národního podniku, byl v prosinci 1952 jako práce neschopný v nemocenském stavu. Dne 15. prosince 1952 odejel podle příkazu k revisní lékařské prohlídce na OÚNZ v Místku a na zpáteční cestě utrpěl úraz, když na přestupní stanici vystupoval z autobusu. Navrhovatel byl tehdy zachycen nákladním autem a povalen. Přitom byla mu zlomena levá ruka v předpěstí. Tímto úrazem byla snížena navrhovatelova výdělečná schopnost o 15 °/o.
Státní úřad důchodového zabezpečení zamítl jeho návrh na odškodnění tohoto úrazu s odůvodněním, že úraz, který se navrhovateli přihodil v době, kdy neměl pracovní povinnost a byl u lékařské prohlídky, není úrazem pracovním.
Lidový soud civilní v Ostravě nevyhověl opravnému prostředku navrhovatele. V odůvodnění uvedl, že lze odškodnit jen takový úraz, který záleží v činnosti pojištěnce, která směřuje k uskutečnění pracovního výkonu anebo tento výkon alespoň podporuje. Taková Činnost musí být v časové i místní souvislosti s výkonem zaměstnání pojištěnce. U navrhovatele však v době, kdy utrpěl úraz, této souvislosti nebylo, neboť tehdy nepracoval, naopak byl práce neschopen a proto nemohlo dojít u něho k úrazu ani při výkonu jeho zaměstnání ani při činnosti, která by byla v souvislosti s tímto výkonem, t. j., která by aspoň k uskutečnění výkonu navrhovatelova zaměstnání přispívala. Nelze proto úraz, který se navrhovateli přihodil, zahrnout pod pojem pracovního úrazu.
Navrhovatel napadl rozsudek lidového soudu odvoláním, ve kterém dovozoval, že cesta k úředně nařízené lékařské prohlídce nebo cesta z takové prohlídky je cestou konanou v souvislosti se zaměstnáním, ježto revisní lékařská prohlídka souvisí s výkonem každého pojištěnce již proto, že se při ní rozhoduje o pracovní jeho schopnosti či neschopnosti, čili o nástupu do zaměstnání a dalším výkonu zaměstnáni.
Krajský soud odvolání navrhovatele nevyhověl.
Z odůvodnění:
Rozhodnutí v souzené věci závisí na tom, zda úraz, který navrhovatel dne 15. prosince 1952 utrpěl, lze považovat ve smyslu ustanovení § 77 zák. o nár. poj. za pracovní úraz.
Lidový soud správně odpověděl na tuto otázku záporně.
Podle § 77 písm. a) zák. o nár. poj., které v souzené věci jedině