Input:

č. 85/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 85/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
O návrhu na navrácení v předešlý stav a o odkladu exekuce podle § 86 odst. 2 a 3 o. s. ř. rozhoduje zásadně senát (§ 4 o. s. ř.) pokud v druhé až čtvrté části občanského soudního řádu nejsou stanoveny odchylky ve prospěch soudce jediného.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 31. března 1955, Cz 54/55.)
Lidový soud v Děčíně vyhověl návrhu manželky, aby odpůrce byl uznán povinným poskytovat jí úhradu osobních potřeb. Odpůrce napadl usnesení stížností, kterou krajský soud odmítl pro opožděnost. K návrhu odpůrce povolil soud navrácení v předešlý stav pro zmeškání lhůty k podání zmíněné stížnosti, zamítl však odpůrcův návrh na povolení odkladu exekuce. Rozhodnutí vydal soudce jediný.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením lidového soudu v Děčíně byl porušen zákon, toto usnesení zrušil a lidový soud poukázal, aby rozhodl znovu.
Z odůvodnění:
Podle § 86 odst. 2 o. s. ř. rozhoduje o návrhu na povolení navrácení v předešlý stav soud, před nímž měl být zmeškaný úkon vykonán, a to – považuje-li to za potřebné – po ústním jednání. Soudem, před nímž měl být zmeškaný úkon vykonán, t. j. stížnost podána, je soud, který vydal napadené rozhodnutí (§§ 175,196 o. s. ř.). Poněvadž toto ustanovení nestanoví nic o tom, v