Input:

R 85/1954; Garance

č. 85/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
K výkladu § 67 ods. 1 zákona o národnom poistení.
Jednostranne osirelé dieťa poistenca (dôchodcu) nemá len vtedy nárok na sirotský dôchodok, ak sa oň stará pozostalá vdova (družka), ktorá má nárok na vdovský dôchodok a v dôsledku toho aj na výchovné na toto dieťa.
Ak nemá matka nárok na vdovský dôchodok a na výchovné, patrí dieťaťu sirotský dôchodok, hoci sa matka podľa § 39 zákona o rodinnom práve o dieťa stará.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 9. marca 1954, Cz 54/54.)
Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia zamietol žiadosť mal. navrhovateľky o sirotský dôchodok preto, že nemá splnené podmienky nároku na tento dôchodok podľa § 67 zák. o nár. poisť., lebo navrhovateľka je len jednostranne osiroteným dieťaťom o ktoré sa stará jej matka – pozostalá vdova po poistencovi, otcovi navrhovateľky.
Ľudový súd v Košiciach zamietol opravný prostriedok navrhovateľky. Zistil, že navrhovateľka se narodila 2. decembra 1939, že manželstvo matky s otcom navrhovateľky bolo rozvedené 11. apríla 1951, že otec zomrel 5. mája 1952, že matka navrhovateľky, ktorá žila už 9 rokov v spoločnej domácnosti s iným mužom, sa za tohto vydala po smrti otca navrhovateľa, a to 30. augusta 1952 a že sa o výživu navrhovateľky stará podľa § 39 zák. o rod. práve. Vzhľadom na to, že ide o dieťa jednostranne osirotené, o ktoré sa stará pozostalá vdova, nie sú splnené podmienky nároku podľa § 67 ods. 1 zák. o nár. poist.
Tento rozsudok ľudového súdu sa stal právoplatným.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že týmto rozhodnutím bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Podľa § 67 ods. 1 zák. o nár. poist. má nárok na sirotský dôchodok jednostranne osirotené dieťa, ak sa oň nestará pozostalá vdova. Podľa dôvodovej zprávy k tomuto paragrafu osirotené dieťa má nárok na sirotský dôchodok len vtedy, ak jeho živiteľ, teda pozostalá vdova, nedostáva výchovné podľa § 68 zák. o nár. poist. Podľa toho aj v prípade nároku na sirotský dôchodok mal zákonodarca na mysli dôchodok rodiny, lebo nepriznával nárok na sirotský dôchodok tam, kde matka dieťaťa má nárok na