Input:

85/1952 Sb., Zákon o pojišťovnictví, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 85/1952 Sb., Zákon o pojišťovnictví, platné do 31.12.1966
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o pojišťovnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1)  Aby pojišťovnictví mohlo v souladu s rozvojem národního hospodářství účelně plnit své poslání při budování socialismu, zejména vytvářením pojistného fondu k úhradě škod vznikajících družstvům a místnímu hospodářství i občanům z nahodilých událostí, upravuje se jeho činnost a organisace.
(2)  K pojišťovnictví náleží provozování pojištění a zajištění.
Oddíl II.
Provozování pojištění.
Právní poměry
§ 2.
(1)  Československá pojišťovna přestává být národním podnikem a organisuje se jako státní pojišťovací ústav; ústav se nazývá Státní pojišťovna.
(2)  Státní pojišťovnu tvoří hlavní správa v ministerstvu financí a její orgány, jimiž jsou oblastní správa pro Slovensko, krajské správy a inspektoráty.
§ 3.
(1)  Státní pojišťovna je právnickou osobou; hospodaří podle zásad chozrasčotu a sestavuje samostatnou rozvahu.
(2)  Z majetku, který má Státní pojišťovna ve správě, nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek za státem; stát neručí za závazky Státní pojišťovny.
Činnost.
§ 4.
(1)  Státní pojišťovna má na území Československé republiky výlučné právo provozovat pojištění majetku a osob formou pojištění povinného i dobrovolného.
(2)  Státní pojišťovna se účastní zábranné péče podle směrnic, které vydá ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
(3)  Výlučné právo Státní pojišťovny provozovat pojištění osob se nedotýká pojišťování dávek podle předpisů o národním pojištění a předpisů obdobných.
§ 5.
(1)  Proti škodám požárním, krupobitním a dalším, které určí vláda, jsou povinně pojištěny
a)  národní majetek ve správě národních výborů a zemědělský majetek jimi převzatý podle zvláštních předpisů do vlastního hospodaření.
b)  národní majetek ve správě podniků zapojených na rozpočty národních výborů a bytový majetek v národní správě těchto podniků,
c)  plodiny, hospodářská zvířata a ostatní movité věci jednotných zemědělských družstev.
(2)  Národní majetek ve správě státních orgánů, pokud nejde o národní výbory, a ve správě národních podniků se nepojišťuje. Výjimky stanoví vláda na návrh ministra financí.
§ 6.
(1)  Vláda stanoví rozsah a podmínky povinného pojištění.
(2)  Vláda se může usnést na zavedení dalších druhů povinného pojištění nebo na rozšíření povinného pojištění na další okruh osob. Vláda může také povinné pojištění omezit.
§ 7.