Input:

84/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 84/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.“.
2. V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 4 slovo „nebo“ zrušuje.
3. V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 5 doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
„6. osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem23,


23Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 1a odst. 1 písmeno c) zní:
„c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce
1. zahájení stavebních prací,
2. zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pořizování pozemků a s výjimkou pořizování dokumentace potřebné pro realizaci investiční akce, nebo
3. právní jednání zavazující k pořízení strojního zařízení16,“.
5. V § 1a odst. 1 písm. d) bodě 2 se číslo „120“ nahrazuje číslem „100“.
6. V § 1a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) rozšířením výroby zvýšení výrobní kapacity, diverzifikace výroby o nové výrobky nebo zásadní změna celkového výrobního postupu,“.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).
7. V § 1a odst. 1 písm. f), g), h) a i) se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“.
8. V § 1a odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která znějí:
„j) datovým centrem obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím jeho počítačových systémů a s nimi souvisejících prvků,
k) centrem zákaznické podpory obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je řízení vztahů a komunikace se zákazníky prostřednictvím sítě elektronických komunikací,“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena l) a m).
9. V § 1a odst. 1 písm. l) se slova „nebo centrum sdílených služeb“ nahrazují slovy „ , centrum sdílených služeb, datové centrum nebo centrum zákaznické podpory“.
10. V § 1a odst. 1 písm. m) se slova „bylo vydáno potvrzení podle § 4 odst. 1“ nahrazují slovy „byl předložen záměr získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1“.
11. V § 1a odst. 2 se slova „služby datových center,“ zrušují.
12. Za § 1a