Input:

84/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 84/2012 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. února 2012,
kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 109/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 321/2002 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 244/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Došlo-li k popření otcovství, právní úkony učiněné otcem jako zákonným zástupcem zůstávají nedotčeny.“.
2. V § 57 odstavec 1 zní:
„(1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.“.
3. V § 59 odst. 2 se slova „Také matka“ nahrazují slovem „Matka“.
4. §