Input:

84/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali Garance

č. 84/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. března 1964
k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a republikou Mali
Dne 15. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali. Výměnou nót obou stran vstoupila dohoda podle svého článku 10, odstavce 1 v platnost dnem 1. března 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Mali, přejíce si rozvíjet spolupráci na poli kultury, školství, vědy a umění a přispět tak k prohloubení a rozšíření přátelských vztahů mezi národy obou zemí, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
Vláda Československé socialistické republiky
Otakara Šimůnka,
místopředsedu vlády a předsedu Státní plánovací komise,
Vláda Republiky Mali
Jean Marie Koné,
místopředsedu vlády,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat kulturní styky mezi oběma zeměmi a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou zemí a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních a filmových děl, pořádání přednášek, uměleckých a vědeckých výstav a vydávání překladů významných děl vědecké a umělecké literatury druhé země.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi vědeckými, kulturními,