Input:

84/1962 Sb., Vládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 84/1962 Sb., Vládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 101/1964 Sb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 8. srpna 1962
o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a k provedení § 53 odst. 4 vládního nařízení č. 71/1960 Sb., o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů:
§ 1
Účel vyhlášky
Národní výbory pečují, aby rozhodování ve věcech sociálního zabezpečení bylo neustále přibližováno pracujícím a aby se zvyšovala účast pracujících při tomto rozhodování. Proto se v rámci dosavadní působnosti národních výborů rozšiřuje pravomoc městských národních výborů a upravuje přibírání dalších pracujících k přímé účasti na rozhodování a užších komisích dávkových a užších komisích sociální péče, které národní výbory zřizují při komisích sociálního zabezpečení.
§ 2
Zřízení dávkových komisí a komisí sociální péče
(1) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen „krajské národní výbory“) a okresní národní výbory, obvodní národní výbory v Praze a městské národní výbory v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni (dále jen „okresní národní výbory“) zřizují dávkovou komisi a komisi sociální péče jako užší komise při komisi sociálního zabezpečení a pověřují je působností ve věcech sociálního zabezpečení jednotlivých občanů; odůvodňuje-li to menší počet projednávaných věcí, může být výjimečně zřízena společná komise dávková a sociální péče.
(2) Ostatní městské národní výbory a obvodní národní výbory v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni (dále jen „městské národní výbory“) mohou zřídit rovněž užší komise uvedené v odstavci 1.
§ 3
Rozšíření pravomoci městských národních výborů
Městské národní výbory rozhodují mimo případy uvedené v § 10 vládního nařízení č. 71/1960 Sb. též
a) o dávkách zabezpečení nepracujících důchodců v nemoci, s výjimkou lázeňské péče,1a o pohřebném při úmrtí následkem pracovního úrazu jednotlivě hospodařících rolníků, spolupracujících členů jejich rodiny nebo rodinných příslušníků,
b) o sociálním důchodu, o výchovném k sociálnímu důchodu a o zvýšení sociálního důchodu (výchovného) pro bezmocnost,
c) o poskytování zaopatřovacích příspěvků (přídavků) rodinným příslušníkům osob povolaných k službě v ozbrojených silách.
§ 4
Volba členů užších komisí
(1) Předsedu a ostatní členy užší komise volí a odvolává národní výbor.
(2) Předseda je volen z poslanců národního výboru, kteří jsou členy komise sociálního zabezpečení. Nemůže-li zvolený předseda komise vykonávat svou funkci, zastupuje ho některý z poslanců národního výboru, který je členem komise sociálního zabezpečení.
(3) Za další členy užší komise národní výbor volí:
a) zástupce - funkcionáře Revolučního odborového hnutí na návrh okresních (krajských) odborových rad,
b) členy jednotných zemědělských družstev na návrh zemědělské komise národního výboru,
c) pracovníky, kteří mají úzký vztah k sociálnímu