Input:

84/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách, platné do 13.9.1999 Archiv

č. 84/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách, platné do 13.9.1999
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. července 1961
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách
Dne 19. září 1960 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 2. prosince 1960. Listiny o schválení byly vyměněny v New Delhi dne 7. června 1961.
Podle svého článku XIV Dohoda nabyla platnosti dnem 7. června 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Indie, dále nazývané „smluvní strany”,
vedeny přáním uzavřít Dohodu za účelem provozování leteckých služeb,
dohodly se takto:
Článek I
Smluvní strany si vzájemně poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem provozování dohodnutých leteckých služeb.
Článek II
1. Dohodnuté letecké služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se poskytují práva podle této Dohody a její Přílohy, a to za podmínky, že
a)  smluvní strana, které jsou práva poskytována, určí letecký podnik pro provozování dohodnutých leteckých služeb,
b)  druhá smluvní strana vydá určenému leteckému podniku příslušné provozní povolení.
2. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat poskytnutí práv uvedených v této Dohodě a její Příloze leteckému podniku nebo stanovit pro výkon těchto práv takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům.
Článek III
1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít právo používat na území druhé smluvní strany
a)  pro dopravní účely veřejná letiště v místech stanovených v Příloze k této Dohodě a veřejné pomocné služby na stanovených letových tratích,
b)  v případě nouze nebo potřeby diverzního přistání letiště a pomocné služby dosažitelné pro tento účel.
2. Zákony, předpisy a instrukce jedné smluvní strany, vztahující se na vstup nebo výstup letadel nebo leteckých služeb v mezinárodním leteckém provozu na její území nebo z jejího území nebo pro provoz těchto letadel nebo leteckých služeb na tomto území, budou platit pro letadla a dohodnuté letecké služby určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
Článek IV
1. Určený letecký podnik každé ze smluvních stran bude mít stejná a rovná práva pro provozování leteckých služeb mezi uzemími smluvních stran.
2. Kapacita, frekvence, typ letadla a druh letecké služby, jako průlet nebo ukončený let na území druhé smluvní strany, provozované určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran na stanovené letové trati, budou dohodnuty v prvé řadě mezi určenými leteckými