Input:

84/1958 Sb., Zákon o územním plánování, platné do 30.9.1976 Archiv

č. 84/1958 Sb., Zákon o územním plánování, platné do 30.9.1976
ZÁKON
ze dne 12. prosince 1958
o územním plánování
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I
Základní ustanovení
§ 1
Poslání územního plánování
(1)  Územní plánování je soustavnou činností, která v souladu s úkoly a záměry národohospodářského plánování a na základě průzkumů přírodních, demografických, kulturních, ekonomických a technických podmínek řeší uspořádání daného území tak, aby byl vytvořen organický a dalšího rozvoje schopný celek, zabezpečen vzájemný soulad všech územních prvků a společenských zájmů a tím i předpoklady pro harmonické uspokojování požadavků obyvatel na práci, bydlení, kulturu a zotavení.
(2)  Územní plánování zajišťuje, aby provádění změn v uspořádání území, především investiční činností, bylo dlouhodobě a plánovitě usměrňováno podle předem stanovených zásad.
§ 2
Úkoly územního plánování
(1)  Územní plánování plní zejména tyto hlavní úkoly:
a)  vymezuje výhledově velikost a organizaci sídlišť řešeného území v souladu s výhledovými úkoly jeho hospodářského a kulturního rozvoje,
b)  vymezuje správnou velikost a rozvržení ploch pozemků pro všechny složky osídlení a pro ostatní účely na řešeném území s ohledem na současnou i výhledovou potřebu a na racionální využití zastavěných i nezastavěných ploch všeho druhu,
c)  řeší umístění a začlenění jednotlivých účelových skupin výstavby a jednotlivých staveb na řešeném území a zjišťuje potřebu a rozsah vyvolaných investic, které podmiňují plné využití a uplatnění navrhované základní výstavby, popřípadě určuje jejich umístění,
d)  určuje nutné asanační nebo rekonstrukční zásahy do existujícího stavu území,
e)  vymezuje chráněná území nebo objekty a ochranná pásma a zajišťuje ochranu území, objektů nebo pásem vymezených podle zvláštních předpisů,
f)  navrhuje účelné časové pořadí výstavby a jiných opatření nezbytných k dosažení uspořádání území podle územního plánu.
(2)  Při řešení úkolů územního plánování jsou příslušné orgány povinny
a)  dbát o vytváření příznivých územních podmínek pro rozvoj výrobních sil,
b)  dbát o vytváření zdravého, krásného a pohodlného prostředí pro život a práci obyvatel, o zachování, využití a rozmnožení hmotných a kulturních hodnot na řešeném území, jakož i ochranu daného prostředí před nežádoucími zásahy, vlivy a důsledky hospodářské nebo jiné činnosti a o odstranění závad touto činností způsobených,
c)  umožňovat nejúčelnější využití přírodních podmínek řešeného území,
d)  uplatňovat zásadu nejvyšší hospodárnosti a nejnovější poznatky pokrokové vědy a techniky,
e)  dbát o ochranu nerostného bohatství a zemědělské půdy.
(3)  Příslušné orgány jsou při řešení úkolů územního plánování povinny dbát zájmu obrany státu.
§ 3
Výchozí podklady územního plánování
(1)  Základním výchozím podkladem pro územní plánování jsou výhledové plány hospodářského a kulturního rozvoje jednotlivých oblastí, vypracované v rámci státního plánu rozvoje národního hospodářství, jakož i perspektivní studie a rozbory orgánů hospodářského plánování, objasňující postavení a funkci jednotlivých krajů, okresů, popřípadě jiných územních celků v národním