Input:

č. 84/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 84/1957 Sb. rozh. obč.
K otázke pravomoci československých súdov pre rozvodové veci bulharských štátnych občanov.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. mája 1957, Ndc 746/57.)
Navrhovateľ požiadal, aby Najvyšší súd určil súd v Československej republike, ktorý by pre jednal jeho návrh na rozvod manželstva. Predniesol, že manželstvo uzavrel v r. 1938 v Bulharsku a v r. 1946 sa prisťahoval do Československej republiky bez manželky, ktorá zostala v Bulharsku.
Najvyšší súd návrhu nevyhovel.
Odôvodnenie:
Podľa § 12 o. s. p. ak je nepochybné, že vec patrí do československej súdnej právomoci, a ak chýbajú podmienky príslušnosti alebo nemožno ich zistiť, príslušným je súd, ktorý určí Najvyšší súd.
Predpokladá sa teda v prvom rade, že vec patrí do československej súdnej právomoci, totiž že československé súdy sú oprávnené vo veci rozhodovať.
Podľa § 612 o. s. p. v manželských veciach je daná právomoc československého súdu, ak je aspoň jeden z manželov československým občanom. Ak nie je ani jeden v manželov československým občanom, je tunajší súd príslušný, ak aspoň jeden z manželov má v Československej republike bydlisko alebo pobyt. Ale ak nejde o neplatnosť manželstva, ktorá sa má vysloviť z úradnej povinnosti, môže súd konať vo veci, len ak jeho rozhodnutie možno uznať v domovskom štáte alebo v domovských štátoch oboch manželov.
Na vyzvanie