Input:

R 84/1955 (tr.); Garance

č. 84/1955 Sb. rozh. tr.
Páchateľ, ktorý násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti osobu mladšiu než pätnásť rokov k súloži, dopúšťa sa trestného činu znásilnenia podľa § 258 tr. zák. v jednočinnom súbehu s trestným činom pohlavného zneužitia podľa § 239 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 1. júla 1955, 2 Tz 92/55.)
Ľudový súd v Rimavskej Sobote uznal obvineného vinným v zhode s kvalifikáciou skutku uvedenou v obžalobe trestným činom pohlavného zneužitia podľa § 239 ods. 1 tr. zák., pretože napriek odporu dievčaťa mladšieho než pätnásť rokov, ktorý odpor obvinený prekonal, vykonal na ňom súlož. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť generálneho prokurátora zrušil rozsudok ľudového súdu a tomuto súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona uviedol, že ľudový súd mal posudzovať zažalovaný skutok obvineného tiež ako znásilnenie podľa § 258 ods. 1 tr. zák.
Sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
Ľudový súd v zhode so zistením uvedeným v spisoch vzal za zistené, že obvinený vykonal na svojom byte súlož s dievčaťom, o ktorom dobre vedel, že ešte nemá pätnásť rokov. Súd zistil ďalej z výpovede poškodenej, že táto priniesla obvinenému od svojej matky obed, že sa obvinený naobedoval a keď chcela odísť, zadržal ju obvinený, pritiahol ju na pohovku, kde ju povalil, vyhrnul jej rukou šaty a vykonal na nej súlož, následkom ktorej poškodená otehotnela. V tomto skutku zhľadal ľudový súd iba trestný čin pohlavného zneužitia podľa § 239 ods. 1 tr. zák.
Poškodená však popísala skutok obvineného takto:
Keď sa obvinený naobedoval, chcela vziať nádobie a odísť. Obvinený však priskočil ku dverám s tým, že nesmie odísť. Namiesto odpovede na otázku, prečo nesmie odísť, chytil obvinený poškodenú za obidve ruky, zatiahol ju k pohovke a povalil ju naznak. Poškodená uviedla ďalej, že sa bránila krikom, volaním o pomoc, tým že obvineného kopala a snažila sa mu vyprostit. Obvinený však prekonal její odpor a vykonal na nej súlož násilím.
Z tejto výpovede vyplýva, že obvinený použil fyzického násilia, ktorým prekonal odpor poškodenej a donútil ju k súloži.
Ľudový súd však nevzal za základ svojho rozhodnutia všetky zistené okolnosti, ktoré sú patrné zo spisov, a niektoré zistené skutočnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú použitia násilia obvineným, v svojom rozsudku vôbec nehodnotil a úplne ich pominul.
Tiež ostatné výpovede, podľa ktorých je