Input:

R 83/1968; Sociální zabezpečení Garance

č. 83/1968 Sb. rozh.
Do hrubého zárobku (§ 9 ods. 2 zák. č. 101/1964 Zb., § 13 vyhl. č. 102/1964 Zb.) sa nezapočítava náhrada ušlého zárobku podľa zák. č. 150/1961 Zb., rovnako ako náhrada za stratu na zárobku podľa zák. č. 30/1965 Zb. alebo podľa § 193 ods. 1 písm. a) zák. práce.
Újma na starobnom dôchodku, spočívajúca v tom, že bol starobný dôchodok vymeraný nižšou sumou len preto, že jeho požívateľ nedocieľoval v rozhodnej dobe pre následky svojho pracovného úrazu rovnakého zárobku ako pred úrazom, je v priamej príčinnej súvislosti s tým, že organizácia nesplnila svoju povinnosť uloženú ustanoveniami § 6 zák. č. 150/1961 Zb., § 1 zák. č. 30/1965 Zb. a § 147 zák. práce; organizácia, ktorá zodpovedá za pracovný úraz, zodpovedá za túto škodu podľa § 187 ods. 2 zák. práce.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. 2. 1968, 6 Cz 27/67.)
Rozhodnutím Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia - Správy dôchodkov v Bratislave zo 16. 4. 1965 bol navrhovateľke od 1. 12. 1964 priznaný podľa § 9 a 10 zák. č. 55/1956 Zb. starobný dôchodok v sume 486 Kčs mesačne. Pri vymeraní tohto starobného dôchodku vychádzal odporca z priemerného ročného zárobku navrhovateľky za roky 1959 až 1963.
Vo svojom opravnom prostriedku sa navrhovateľka domáhala, aby do základu pre výpočet dôchodku boli zahrnuté tiež sumy, ktoré v rozhodnej dobe dostávala od svojho bývalého zamestnávateľa ako náhradu ušlého zárobku v rámci odškodnenia pracovného úrazu utrpeného 28. 5. 1958.
Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 27. 5. 1956 bolo rozhodnutie odporcu zrušené s odôvodnením, že odporca je povinný započítať do hrubého zárobku navrhovateľky v brutto sumách aj sumy, ktoré boli navrhovateľke vyplatené ako náhrada ušlého zárobku.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon a toto uznesenie zrušil.
Z odôvodnenia:
Nárok navrhovateľky na starobný dôchodok vznikol v druhom polroku 1964; preto bolo treba pri zisťovaní hrubého zárobku vychádzať so zreteľom na § 109 a 145 zák. č. 101/1964 Zb. z § 9 zák. č. 101/1964 Zb. a § 13 vyhl. č. 102/1964 Zb. Podľa týchto ustanovení treba považovať za hrubý zárobok všetku hrubú mzdu (príjem) dosiahnutú v zamestnaní alebo v súvislosti s týmto zamestnaním, ak podlieha dani zo mzdy. Náhradu ušlého zárobku podľa zák. č. 150/1961 Zb., popr. náhradu za stratu na zárobku podľa zák. č. 30/1965 [a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací