Input:

83/1967 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství Garance

č. 83/1967 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
[zrušeno nepřímo č. 60/1971 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. srpna 1967,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
Vláda Československé socialistické republiky podle § 9 zákona č. 83/1866 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, nařizuje:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, se mění a doplňuje takto:
1. V § 23 odst. 1 se v první větě vypouštějí slova „o úroky z úvěrů a půjček do výše základní úrokové sazby, s výjimkou úroků z úvěrů na mzdy“.
2. V § 23 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova „o úroky z úvěrů a půjček do výše základní úrokové sazby“.
3. K § 27 odst. 1 se připojuje písmeno f) tohoto znění:
„f) odvod k úhradě nákladů na přeškolování a hmotné zabezpečení pracovníků, uvolňovaných a přemísťovaných v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními, před nástupem nového zaměstnání (§ 29 odst.5“.
4. K § 29 se připojuje odstavec 5, který zní:
„(5) Odvod podle § 27 odst. 1 písm f) provádějí čtvrtletně:
a) oborová ředitelství a hospodářské organizace přímo řízené ústředním orgánem do zvláštního fondu zřízeného v ministerstvu financí jednorázovou částkou za každého uvolněného pracovníka v příslušném čtvrtletí ve výši 60% průměrné měsíční mzdy dosažené ve výrobní hospodářské jednotce (hospodářské organizaci) za minulý rok, a to nejpozději do 25. dne po uplynutí čtvrtletí,
b) hospodářské