Input:

83/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci Garance

č. 83/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. března 1964
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
Dne 15. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci. Výměnou nót obou stran vstoupila Dohoda - podle svého článku 8, odstavce 1 - v platnost dnem 1. března 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Mali, přejíce si dále posílit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce za tímto účelem o rozvoj vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republik
Otakara Šimůnka,
místopředsedu vlády a
předsedu Státní plánovací komise,
vláda Republiky Mali
Jean Marie Koné,
místopředsedu vlády,

kteří vyměnivše-si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Obě smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky k vzájemnému prospěchu a za účelem co nejúčinnějšího využití nejnovějších vymožeností vědy a techniky k hospodářskému rozvoji svých zemí.
Článek 2
Spolupráce, jež bude uskutečňována podle článku 1 této Dohody, bude spočívat ve vědecké a technické pomoci, kterou si obě smluvní strany budou poskytovat zejména:
a)  výměnou expertů a odborných poradců v