Input:

83/1963 Sb., Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek, platné do 31.3.1968 Archiv

č. 83/1963 Sb., Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek, platné do 31.3.1968
VYHLÁŠKA
Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
ze dne 15. října 1963
o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek
Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví podle § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky:
§ 1
Úvodní ustanovení
Stoupající význam elektrotechnických výrobků pro zvyšování technické úrovně výroby a růst životní úrovně obyvatelstva klade stále vyšší požadavky na jejich technickou úroveň, hospodárnost, všestrannou spolehlivost, trvanlivost a účelnost a zejména zajištění bezpečnosti osob i majetku. Těmto požadavkům musí odpovídat i způsob zkoušení a kontroly elektrotechnických výrobků.
ČÁST PRVNÍ
Zkoušení a schvalování výrobků
§ 2
(1)  Elektrotechnické výrobky, materiály a pomůcky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 (dále jen „výrobky”), mohou být sériově vyráběny a uváděny do oběhu jen tehdy, jestliže je schválil Elektrotechnický zkušební ústav (dále jen „ústav”) z hlediska bezpečnosti, trvanlivosti, spolehlivosti, účelnosti a hospodárnosti; ústav také zjišťuje, zda výrobky odpovídají technickým normám.
(2)  Pro schválený výrobek přidělí ústav kontrolní značku „ESČ” (ELEKTROTECHNICKÝ STANDARD ČESKOSLOVENSKÝ), popřípadě zvláštní kontrolní značku podle přílohy č. 2 (dále jen „kontrolní značku”). Výrobce je povinen schválené výrobky označovat přidělenou kontrolní značkou; bez tohoto označení nesmí uvádět výrobky do oběhu.
(3)  Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují i na výrobky z ověřovací série. Množství výrobků pro ověřovací sérii stanoví výrobce po projednání s ústavem.
§ 3
Žádosti o schválení výrobků
(1)  Žádost o schválení výrobku předkládá ústavu výrobce. V žádosti uvede
a)  přesné označení a popis výrobku (typ, jmenovité hodnoty, technická data apod.),
b)  československé státní a jiné technické normy (normy oborové, úsekové a technické podmínky),1) kterým má výrobek odpovídat,
c)  označení výrobcova podniku a závodu, v němž výrobek bude vyráběn,
d)  orgán nadřízený výrobci,
e)  orgán, který je oprávněn schválit zavedení výrobku do výroby.
(2)  K žádosti o schválení výrobku připojí výrobce technické podklady (výkresy a vyobrazení, technické podmínky, popis, návod k obsluze apod.), podle nichž je možno posoudit bezpečnost, trvanlivost, spolehlivost, účelnost a hospodárnost výrobku, jakož i protokol nebo záznam o zkoušce výrobku provedené zkušebnou závodu a není-li v závodě zkušebna, potvrzení vedoucího technické kontroly o tom, že výrobek při ověření v závodě vyhověl, popřípadě stanovisko hlavních odběratelů k výsledkům těchto zkoušek.
(3)  Předkládá-li výrobce ke zkoušce výrobek, který při předchozí zkoušce nevyhověl, musí sdělit, jaké úpravy provedl.
(4)  Výrobce je povinen současně se žádostí zaslat ústavu vzorky výrobků v počtu stanoveném technickou normou, jinak v počtu, který stanoví