Input:

83/1958 Sb., Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru Garance

č. 83/1958 Sb., Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1958
o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
DÍL I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tvůrčím úsilím pracujících se rozvíjí naše národní hospodářství a rozmnožuje se národní bohatství. Při socialistické výstavbě mají důležitou úlohu finance. V souladu s povahou našeho společenského zřízení se financí plánovitě využívá v zájmu celé společnosti.
(2) Finanční hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru upravuje se tak, aby se finančních vztahů plánovitě využívalo k rychlému rozvoji výrobních sil, k maximální tvorbě všech zdrojů a jejich nejefektivnějšímu využívání, k zvýšení tvůrčí účasti pracujících na řízení hospodářství a k upevňování jednoty zájmů pracujících, podniků a celé společnosti.
DÍL II
FINANČNÍ PLÁNY
§ 2
(1) Finanční hospodaření státu a organizací socialistického sektoru je řízeno soustavou finančních plánů, zejména státním rozpočtem, finančními plány podniků a rozpočty národních výborů.
(2) Soustavu finančních plánů tvoří vzájemně spjaté finanční plány celostátní, finanční plány ministerstev, pověřenectev, národních výborů, dále výrobně hospodářských jednotek a jiných podobných jednotek (dále jen „hospodářské jednotky“), jakož i národních podniků a jiných hospodářských organizací státního socialistického sektoru (dále jen „podniky“).
(3) Finanční plány jsou spjaty se státním plánem rozvoje národního hospodářství a aktivně na něj působí.
Pětileté finanční plány
§ 3
Pětileté finanční plány určují finanční hospodaření, zejména tvorbu finančních zdrojů a používání finančních prostředků ministerstev a jiných ústředních úřadů (dále jen „ministerstva“), pověřenectev, národních výborů, hospodářských jednotek a podniků.
§ 4
(1) Pětileté finanční plány sestavují ministerstva, pověřenectva, národní výbory, hospodářské jednotky a podniky v souladu s dlouhodobými plány a v souladu s ukazateli pětiletých plánů.
(2) Dlouhodobé podíly z finančních zdrojů (dlouholeté normativy podnikové hmotné zainteresovanosti) jsou, pokud budou stanoveny, součástí pětiletých finančních plánů. Dlouhodobé podíly stanoví pro ministerstva vláda, pro hospodářské jednotky a podniky přímo podřízené ministerstvu ministerstvo a pro podniky z úseku hospodářství plánovaného samostatně národními výbory rada tohoto národního výboru, na jehož rozpočet jsou podniky zapojeny.
§ 5
Roční finanční plány
(1) Roční finanční plány zajišťují, rozvíjejí a podrobněji rozvádějí úkoly a cíle stanovené pětiletým finančním plánem.
(2) Roční finanční plány stanoví objem finančních zdrojů a potřeb, způsob krytí těchto potřeb, jakož i finanční vztahy k nadřízeným orgánům a ke státnímu rozpočtu; sestavují je organizace uvedené v § 4 odst. 1, a to v souladu