Input:

R 83/1958; Garance

č. 83/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Hlediska pro zkoumání smíru o vyklizení bytu při jeho schvalování podle § 76 o. s. ř.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 22. května 1958, Cz 168/58.)
Pronajímatelé, kteří uváděli, že jsou spolumajiteli rodinného domku, žádali o přivolení k výpovědi z bytu obývaného v tomto domku odpůrcem s odůvodněním, že dva ze spoluvlastníků, ačkoli j jsou již 6 let manžely, nemají samostatného bytu a bydlí se svým dítětem v jednopokojovém bytě; proto se chtějí nastěhovat do bytu, který v jejich rodinném domku obývá odpůrce.
Lidový soud ve Vyškově schválil smír účastníků, jímž se odpůrce zavázal byt vyklidit. Tento smír schválil s odůvodněním, že neodporuje zákonu ani obecnému zájmu; poukázal přitom na tvrzení navrhovatelů, jímž svůj návrh odůvodňují a vycházel z toho, že jde o rodinný domek.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem rozhodl, že uvedeným usnesením byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Strany se sice mohou dohodnout o ukončení chráněného nájemního poměru i v případech, že není dán žádný zákonem uznaný důvod k přivolení k výpovědi nebo ke zrušení nájemního poměru bez výpovědi, taková dohoda však je podle § 384 o. s. ř. platná jen tehdy, jestliže ji nájemce dodržel. Jestliže však takovou dohodu uzavírají ve formě soudního smíru, pak je třeba,, aby soud takový smír podle § 75 o. s; ř. schválil, což učiní jen tehdy, jestliže se smír nepříčí zákonu nebo obecnému zájmu (§ 76 o. s. ř.). Ani v tomto případě z hlediska účastníků nebrání nic tomu, aby vypovídaný se dohodl s vypovídajícím na ukončení nájemního poměru, přestože zde není zákonného důvodu k přivolení k výpovědi nebo ke zrušení nájemního poměru bez výpovědi. Poněvadž však smír soudem schválený je exekučním titulem, při jehož výkonu se stane aktuální otázka náhradního bytu vzhledem k ustanovení § 556 o. s. ř., nemůže zůstat z hlediska soudu bez povšimnutí při zkoumání, zda smír se nepříčí zákonu nebo obecnému zájmu, ani otázka náhradního bytu. Ne snad proto, že by v případě schválení smíru se ukládala národnímu výboru povinnost přidělit vyklizovaným osobám náhradní byt, kteréž povinnosti by zde nebylo, nebýt exekučního titulu takovým smírem vytvořeného. Takové nebezpečí tu není, neboť