Input:

č. 83/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 83/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Dobu poberania vdovského dôchodku nemožno hodnotiť ako dobu náhradnú v zmysle § 61 ods. 2 písm. e) zák. o nár. poist.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 2. marca 1956, Cz 552/56.)
Navrhovateľka ovdovela r. 1937 vo veku 34 rokov a bol jej priznaný vdovský dôchodok od 25. mája 1936, ktorý jej bol vyplácaný do 16. marca 1950, kedy sa znova vydala. Do zamestnama vstúpila prvý raz 5. júna 1950 a pracovala do 11. marca 1953, kedy se stala práceneschopnou. Poberala nemocenské a znova nastúpila do práce 3 januára 1954. Pracovala až do 11. februára 1954, kedy pre nemoc prestala pracovať.
Ľudový súd v Bratislave priznal navrhovateľke invalidný dôchodok od 12. februára 1954. Ako deň nápadu dávky určil deň 12. februára 1954 a ako náhradnú dobu započítal aj dobu, kedy navrhovateľka poberala vdovský dôchodok.
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok ľudového súdu. Pokiaľ ide o dobu poberania vdovského dôchodku ako dobu náhradnú, uviedol, že podľa § 61 ods. 2 písm. a) až f) zák. o nár. poist. •určuje zákon ako náhradnú dobu takú dobu pracovnej neschopnosti, v ktorej mal poistenec nárok na dávky nemocenského poistenia alebo dobu, po ktorú boli vyplácané opakujúce sa peňažné dávky národného poistenia, bez vyslovenia, že boli vyplatené poistencovi Konečne sa manželke ako náhradná doba hodnotí čas manželského spolužitia, ktoré zaniklo smrťou alebo rozvodom, keď tieto doby predchádzali jej povinnému poisteniu, ktoré trvalo aspoň jeden rok. r Najvyšší súd rozhodol na šťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom Krajského súdu v Bratislave ako aj rozsudkom Ľudového súdu v Bratislave bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Náhradnou dobou podľa § 61 ods. 2 písm. f) zák. o nár. poist. je doba, po ktorú poistenka žila v platnom manželstve, ktoré neskoršie zaniklo, alebo doba, po ktorú sa starala aspoň o 2 deti vo veku do 8 rokov a tieto doby predchádzali povinné poistenie, ktoré trvalo aspoň 1 rok. Jasný zmysel ustanovenia je, že nezárobková činnosť manželky v domácnosti alebo matky sa pokladá za ospravedlniteľnú prekážku zárobkovej činnosti, čo potvrdzuje ostatne aj dôvodová zpráva. Toto hodnotenie práce manželky v domácnosti zodpovedá hodnoteniu uvedenému v § 19 zák. o