Input:

83/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 83/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic, platné do 31.3.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. října 1951
o organisaci strojních a traktorových stanic.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby strojní a traktorové stanice lépe a účinněji pomáhaly při přechodu vesnice k socialismu, hospodárněji využívaly zemědělských strojů a zvyšovaly výrobnost zemědělství, upravuje se nově jejich organisace.
§ 2.
(1)  Z jednotlivých strojních a traktorových stanic a z jiných samostatně bilancujících výrobních a obchodních složek národního podniku Ústředí pro mechanisaci zemědělství se zřizují dnem 1. ledna 1952 samostatné národní podniky (dále jen „podniky”). Ministr zemědělství stanoví v dohodě s ministrem financí rozsah počáteční majetkové podstaty podniků. Pro podniky platí přiměřeně předpisy o národních podnicích průmyslových, pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak.
(2)  Organisační řád (statut) podniků vydá ministerstvo zemědělství vyhláškou v úředním listě.
(3)  Podnik se označuje podle povahy podnikání, na př. „Strojní a traktorová stanice v ............. , národní podnik.”
§ 3.
Vedoucím podniku je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává ministr zemědělství po slyšení krajského národního výboru.
§ 4.
Okresní národní výbory sledují a kontrolují činnost podniků, napomáhají jim v plnění jejich úkolů, upozorňují je včas na případné závady a nedostatky a pomáhají je odstranit.
§ 5.
(1)  V zemědělských referátech krajských národních výborů se zřizuje oddělení pro mechanisaci zemědělství, které řídí, plánuje a kontroluje činnost strojních a traktorových stanic. Vedoucího oddělení ustanovuje rada krajského národního výboru. Vedoucímu oddělení jsou podřízeny podniky v obvodu kraje. Vedoucí řídí podle pokynů ministerstva zemědělství a krajského národního výboru jejich činnost.
(2)  Ředitel podniku je podřízen a osobně odpověden vedoucímu oddělení pro mechanisaci zemědělství zemědělského referátu krajského národního výboru.
(3)  Ministerstvo zemědělství může podřídit některý podnik vzhledem k povaze jeho podnikání přímo hlavní správě strojních a traktorových stanic (§ 6).
§ 6.
(1)  Podniky jsou podřízeny vrchnímu vedení a dozoru státu, které vykonává ministerstvo zemědělství. Pro výkon této činnosti, zejména pro celostátní řízení, plánování a kontrolu podniků, zřizuje se hlavní správa strojních a traktorových stanic jako výrobní odbor ministerstva zemědělství a oblastní správa strojních a traktorových stanic jako výrobní odbor pověřenectva zemědělství.
(2)  Hlavní (oblastní) správa vykonává svoji činnost zásadně prostřednictvím krajského národního výboru.
§ 7.
(1)  Ministerstvo zemědělství nebo podle jeho zmocnění krajský národní výbor může vyčlenit majetek nebo závazky svěřené do správy některého podniku a začlenit je do jiného podniku. Ministr zemědělství může začlenit do podniku jiný národní majetek. Spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, provede se začlenění v dohodě s