Input:

83/1946 Sb., Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů Garance

č. 83/1946 Sb., Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů
ZÁKON
ze dne 11. dubna 1946
o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Pracovní (učební) poměry osob, které pozbyly československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, zanikají dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, pokud v něm není stanoveno jinak.
(2)  Uplynutím tří měsíců po dni, kdy tento zákon nabývá účinnosti, zanikají, pokud podle § 3 nebo § 4 nezanikly již dříve, pracovní (učební poměry
a)  osob, uvedených v § 1, odst. 3 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení o československém státním občanství, vydané za účinnosti ústavního dekretu nebo neprokáží-li, že podaly žádost o vydání tohoto osvědčení a že žádost dosud bez jejich zavinění nebyla pravoplatně vyřízena,
b)  osob, uvedených v § 1, odst. 4 téhož ústavního dekretu, nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení o národní spolehlivosti, vydané okresním národním výborem (okresní správní komisí) a schválené ministerstvem vnitra nebo neprokáží-li, že podaly žádost o vydání tohoto osvědčení a že žádost dosud bez jejich zavinění nebyla pravoplatně vyřízena,
c)  osob, uvedených v § 2, odst. 1 téhož ústavního dekretu, nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise nebo zastupitelského úřadu) a
d)  osob, jichž se týká § 4, odst. 2 téhož ústavního dekretu, neprokáží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce, že podaly žádost o vrácení československého státního občanství a že o ní nebylo dosud pravoplatně rozhodnuto bez jejich zavinění.
(3)  Pracovní (učební) poměry osob, uvedených v odstavci 2, písm. c) a d), jakož i těch, jichž se týká § 2, odst. 3 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., zanikají dnem, kdy bude pravoplatně rozhodnuto, že se jim československé státní občanství nezachovává nebo nevrací.
(4)  Dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, zanikají, pokud nezanikly již dříve,