82/1987 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou, platné do 29.11.2004

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 82/1987 Sb.
[zrušeno č. 31/2005 Sb.m.s.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. srpna 1987
o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
Dne 9. října 1985 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Damašku dne 25. června 1987.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 26 dnem 25. června 1987.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
 
SMLOUVA
o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
Československá socialistická republika a Syrská arabská republika
opírajíce se o tradiční vztahy spočívající na pevném přátelství, solidaritě, všestranné a vzájemné výhodné spolupráci,
přejíce si posílit a rozvíjet tyto vztahy v souladu s národními zájmy lidi obou zemí a v zájmu upevnění a obrany jejich pokrokových vymožeností,
vycházejíce z jejich odhodlání usilovat o upevnění míru a bezpečnosti na celém světě v zájmu rozvoje vztahů a plodné spolupráce mezi státy,
potvrzujíce své odhodlání podporovat frontu protiimperialistických sil, klást tvrdý opor politice agrese, kterou provádí imperialismus a jeho přisluhovači a pokračovat v boji proti kolonialismu a neokolonialismu, proti rasismu ve všech jeho formách a projevech, včetně sionismu,
vyjadřujíce své odhodlání posilovat součinnost a semknutost všech sil ve světě bojujících za mír, národní nezávislost, demokracii a společenský pokrok,
věříce, že spolupráce mezi oběma zeměmi přispěje k posílení společného boje za nastolení trvalého a spravedlivého míru na Blízkém východě,
potvrzujíce svou věrnost cílům a zásadám Charty OSN, včetně zásady respektování svrchovanosti, národní nezávislosti, územní celistvosti a nevměšování do vnitřních záležitosti,
rozhodly se uzavřít tuto smlouvu a dohody se na tomto:
Článek 1
Vysoké smluvní strany vyhlašují své odhodlání upevňovat a rozvíjet tradiční přátelství, plodnou spolupráci a solidaritu mezi oběma státy a lidem obou zemí v politické, hospodářské, vědeckotechnické, kulturní a v dalších oblastech na základě zásad rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti, respektování svrchovanosti, národní nezávislosti, územní celistvosti a vzájemného nevměšování do vnitřních záležitostí.
Článek 2
Vysoké smluvní strany budou rozvíjet spolupráci směřující k obraně a rozvoji společenských a hospodářských vymožeností lidi obou zemí a respektovat svrchovanost každé z nich nad svými přírodními zdroji.
Článek 3
Vysoké smluvní strany budou nadále podporovat a rozšiřovat hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a výměnu zkušeností na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti, rovněž budou rozšiřovat vzájemnou spolupráci v oblasti obchodu a dopravy na základě zásad rovnosti, vzájemné výhodnosti a doložky nejvyšších výhod.
Článek 4
Vysoké smluvní strany budou pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně zkušeností v oblasti vědy, kultury, umění, literatury, výchovy, školství,
 
 Nahoru