Input:

82/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., platné do 31.12.1974 Archiv

č. 82/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., platné do 31.12.1974
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 26. července 1961,
kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 6 odst. 2, § 12 odst. 2, § 13 odst. 3, § 19 odst. 5, § 20 odst. 2, § 22 odst. 2, § 29 odst. 2, § 38, § 40 odst. 2, § 41 odst. 2 a 3, §§ 48, 52, 54 a 56 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Úkoly celní správy
§ 1
Hlavním úkolem celní správy je kontrolovat oběh zboží ve styku s cizinou tak, aby byla zajištěna ochrana a podpora plánovaného zahraničního obchodu a devizových zájmů. Při plnění tohoto úkolu celní správa zejména
a)  kontroluje, zda jsou zachovávány dovozní, vývozní a průvozní zákazy a omezení,
b)  činí opatření při porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou, zejména stíhá zboží, které uniklo celní kontrole,
c)  upozorňuje příslušné orgány na závady, které by mohly být příčinou ztrát v zahraničním obchodě, a v mezích své působnosti činí opatření k jejich odstranění,
d)  vyměřuje a vybírá clo ze zboží dováženého a ze zboží vyváženého, náhradní dávku za daň z obratu ze zboží dováženého, jakož i celní náhradu,
e)  zajišťuje podklady pro celní statistiku,
f)  upozorňuje na závady v dopravě a uskladnění při dovozu, vývozu a průvozu zboží.
ČÁST DRUHÁ
Organizace a působnost celní správy
§ 2
Orgány celní správy
(1)  Působnost ve věcech celních vykonává ministerstvo zahraničního obchodu prostřednictvím ústřední celní správy, která je jeho zvláštní složkou; její organizaci upravuje statut tohoto ministerstva.
(2)  Ústřední celní správě jsou přímo podřízeny celnice se svými odbočkami a celními hlídkami; odbočky a celní hlídky jsou organizačními složkami celnic.
(3)  Celnice a jejich odbočky (dále jen „celnice”) jsou pohraniční a vnitrozemské; k pohraničním patří též ty, které byly podle mezinárodní smlouvy zřízeny na cizím státním území. Celní hlídky se zřizují u státních hranic.
(4)  Celnice a celní hlídky zřizuje, zrušuje a jejich působnost vymezuje ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
§ 3
Působnost ústřední celní správy
Ústřední celní správě přísluší zejména
a)  organizovat a řídit celní správu,
b)  vykonávat nejvyšší dozor v oboru celnictví,
c)  vydávat směrnice a pokyny podřízeným orgánům,
d)  řídit zjišťování podkladů pro celní statistiku,
e)  vydávat podle předpisů ministerstva zahraničního obchodu právně závazný výklad o sazební příslušnosti zboží a o výši táry,
f)  rozhodovat o opravných prostředcích do rozhodnutí celnic,
g)  rozhodovat jako první stolice ve vyhrazených případech.
§ 4
Působnost celnic a celních hlídek
(1)  Celnicím přísluší
a)  provádět bezprostřední celní kontrolu nad oběhem zboží ve styku s cizinou, zejména dozírat na zachovávání zákazů a omezení dovozu, vývozu a průvozu zboží, stanovených podle předpisů o státní organizaci zahraničního obchodu, předpisů devizových, bezpečnostních, zdravotních, veterinárních aj.,
b)  stíhat a zadržet zboží, které