Input:

82/1959 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 82/1959 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou, platné do 31.12.1965
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 28. prosince 1959,
Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 18 odst. 1 zákona č. 81/1959 Sb., o placené dovolené na zotavenou (dále jen „zákon”):
§ 1
Výkon práce
(1)  Jako výkon práce se posuzuje také doby
a)  kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci z důvodu obecného zájmu s výjimkou vojenské činné služby,
b)  placené dovolené na zotavenou,
c)  kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci na straně zaměstnavatele,
d)  kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas,
e)  kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada ušlého výdělku,
f)  účasti na internátním školení odborném nebo pořádaném složkami Národní fronty,
g)  pracovního volna poskytnutého podle zvláštních předpisů zaměstnancům, kteří studují při zaměstnání.
(2)  Zaměstnanec, jehož pravidelná pracovní doba je rozvržena jinak než na všechny pracovní dny v kalendářním týdnu, se posuzuje tak, jakoby v kalendářním týdnu odpracoval šest pracovních dnů, jestliže v něm konal práci po dobu, která na něho podle rozvrhu pracovní doby připadá.
(3)  Jde-li o plně uvolněného funkcionáře národního výboru nebo některé společenské organizace, poskytne mu placenou dovolenou na zotavenou (její poměrnou část) národní výbor nebo společenská organizace, pro kterou je uvolněný funkcionář činný. Nevyčerpal-li si dovolenou (její poměrnou část) před skončením funkčního období, poskytne mu ji zaměstnavatel.
§ 2
Zápočet studia
Skončil-li zaměstnanec úspěšně studium, započítává se mu do nepřetržitého zaměstnání u téhož zaměstnavatele doba studia po 18. roce jeho věku, nejvýše však doba stanovená pro řádné ukončení příslušného druhu studia. Studoval-li zaměstnanec při zaměstnání, započítává se mu pro prodloužení dovolené doba, po kterou byl během studia zaměstnán, pokud mu tato doby nebyla již řádně započtena jako doba zaměstnání, a dále doba, kdy nebyl zaměstnán proto, že se připravoval na předepsané zkoušky.
Zvýhodněné změny zaměstnání
§ 3
(1)  Za změnu zaměstnání z důvodu obecného zájmu nebo z jiných vážných důvodů se považuje, jestliže zaměstnanec po 1. lednu 1960
a)  byl uvolněn a přešel do zaměstnání, které je důležitější pro splnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství,
b)  byl přeložen nebo přestoupil do jiného zaměstnání podle rozhodnutí orgánů k tomu příslušných nebo podle předchozí dohody zúčastněných podniků,
c)  přešel do zaměstnání získaného na základě veřejného konkursu,
d)  vstoupil do zaměstnání potom, když řádně splnil pracovní smlouvu uzavřenou na určitý čas nebo na určitou práci nebo když došlo k rozvázání pracovního poměru během zkušební doby nebo jejím uplynutím,
e)  vstoupil do zaměstnání, ve kterém se podstatně lépe než v dosavadním uplatní jeho odborná kvalifikace,
f)  změnil zaměstnání z toho důvodu, že podnik (závod), v němž byl zaměstnán, byl zrušen, reorganizován nebo přemístěn, popřípadě byl-li zaměstnancův pracovní poměr bez jeho