Input:

R 82/1958 (tr.); Garance

č. 82/1958 Sb. rozh. tr.
Ak súd rozsudkom rozhodol iba o niektorých z viac skutkov v obžalobe uvedených a tvoriacich samostatné trestné činy, avšak dotyčné ďalších trestných činov v rozsudku nič neuvedol bez toho, žeby dotyčné týchto trestné stíhanie zastavil alebo vec na osobitné pojednávanie vylúčil, porušil zákon v ustanovení § 241 tr. por. a je možné urobiť nápravu cestou sťažnosti pre porušenie zákona.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. mája 1958, 2 Tz 51/58.)
Obžalovaný bol obžalobou stíhaný pre trestné činy rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. a podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák. Trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. záležal podľa obžaloby v tom, že obžalovaný odcudzil z tehelne, kde bol zamestnaný, 600 kusov škridiel v cene 600 Kčs, trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák. videla obžaloba v tom, že obžalovaný neskoršie, keď s ním bol rozviazaný pracovný pomer, nevrátil podniku jednu železnú posteľ so slamníkom v cene 200 Kčs, ktorá mu bola predtým zapožičaná podnikom.
Ľudový súd v Novej Bani uznal obžalovaného vinným trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podie § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. spáchaným odcudzením škridiel v ceně 600 Kčs. [Dotyčné trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák. spáchaného tým, že obžalovaný nevrátil zapožičanú posteľ so slamníkom, ľudový súd v rozsudku nič neuviedol.] Proti tomuto rozsudku nikto nepodal odvolanie.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu a tomuto súdu nariadil, aby o veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona uviedol, že napadnutým rozsudkom ľudového súdu bol zákon porušený v ustanovení §§ 241, 134 ods. 1 písm. d) tr. por., keďže ľudový súd nerozhodol o časti obžaloby, hoci tak urobiť bolo jeho zákonnou povinnosťou.
Napadnutým rozhodnutím ľudového súdu bol porušený zákon.
Predmetom obžaloby, o ktorej mal ľudový súd rozhodnúť, boli trestné činy rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. a podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák. spolu skutkové nesúvisiace, spáchané jednak odcudzením škridiel, jednak neskoršie nevrátením vypožičanej postele a slamníka. V čase rozhodovania o tejto obžalobe nebolo trestné konanie pre žiadny z týchto žalovaných trestných činov vylúčené na osobitné konanie a nebolo ani dotyčné týchto trestné stíhanie zastavené. Preto, keď ľudový súd rozhodol o obžalobe rozsudkom, rozhodol o celej obžalobe. Ide preto aj čo do skutku do rozsudku nepojatého o právoplatné rozhodnutie, keďže rozsudok nikým z oprávnených osôb nebol odvolaním napadnutý.