Input:

R 82/1957; Garance

č. 82/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce pravomoci soudů pro rozhodnutí o nárocích z pojistné smlouvy sjednané se Státní pojišťovnou proti následkům úrazu za platnosti pojistných podmínek pro úrazové pojištění schválených výnosem ministerstva vnitra z 8. ledna 1937 č. 88532/1936.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. dubna 1957, Cz 90/57.)
Žalobce uplatnil proti Státní pojišťovně nárok na náhradu škody ze smlouvy o pojištění následků úrazu.
Lidový soud civilní v Praze vyslovil svou nepříslušnost k projednání této věci a žalobu odmítl, poněvadž podle podmínek uvedených v pojistce o pojistné smlouvě účastníci ujednali pro řešení sporných otázek, pokud jde o výši nároku, výhradnou příslušnost zvláštního rozhodčího soudu.
Krajský soud v Praze zrušil ke stížnosti žalobce toto usnesení lidového soudu a uložil mu, aby ve věci dále jednal. Své rozhodnutí, v němž vyslovil, že rozhodnutí o nároku žalobcově náleží soudu, odůvodnil tím, že vyhláška ministerstva financí č. 235/ 1953 Ú. 1. rozšiřuje platnost nových pojišťovacích podmínek, podle nichž nerozhoduje již o sporných nárocích rozhodčí soud, i na souzený případ.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že uvedeným usnesením krajského soudu v Praze byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle zjištěného skutkového stavu, z něhož vycházely oba soudy ve svých rozhodnutích, došlo mezi účastníky k uzavření pojistné smlouvy dne 2. března 1948, tedy za platnosti pojistných podmínek schválených výnosem ministra vnitra z 8. ledna 1937 č. 88532/ 1936. V čl. 17 těchto pojistných podmínek se uvádí, že nedojde-li k dohodě o výši pojistné náhrady, je výhradně příslušným rozhodčí soud, aby zjistil podklady pro výpočet pojistné náhrady podle ustanovení pojistných podmínek. Žalobce utrpěl úraz, jehož odškodnění se požaduje, dne 19. ledna 1951 a k dohodě o výši pojistné náhrady mezi účastníky nedošlo.
Za tohoto skutkového stavu vzniká tedy jen otázka, zda úprava příslušnosti podle pojistných podmínek platných v době uzavření smlouvy byla dotčena novou úpravou pojistných poměrů provedenou zákonem č. 189/1950 Sb. o pojistné smlouvě a předpisy podle zákona vydanými, či nikoli. Z ustanovení § 7 odst. 1 uved,