Input:

č. 82/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 82/1956 Sb. rozh. obč.
Je-li se žalobou o zjištění otcovství spojen i návrh na určení výživného pro dítě podle § 278 o. s. ř., musí v takovém řízení vystupovat jako žalobce nezl. dítě samo aneb společně s matkou, která však dítě zastupovat nemůže (§ 57 odst. 2 zák. o právu rod.).
Právní domněnka § 47 odst. 2 zák. o právu rod. nevylučuje, aby a otce žalujícího dítěte byl zjištěn muž, který s matkou souložil v době, od které uplynulo do narození dítěte méně než 180 aneb více než 300 dní.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. ledna 1956, Cz 562/55.)
Nezletilá B. K., zastoupená matkou, podala žalobu proti D. P. i na zjištění otcovství a placení výživného.
Lidový soud v Prachaticích žalobu zamítl. Učinil tak proto, ježto podle názoru jeho nelze vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 zák. o právu rod. považovat za otce dítěte toho muže, který s matkou dítěte souložil v době, od které prošlo do narození dítete méně než 180 a více než 300 dní. Soud totiž zjistil, že se nezletilá narodila 14. ledna 1952 a že k pohlavnímu styku mezi žalovaným a matkou dítěte došlo v době, kdy žalovaný byl na dovolené v Popradné, t. j. od 10. do 15. března 1951.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že rozsudkem lidového soudu v Prachaticích byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle § 270 o. s. ř. žalobu o zjištění otcovství může podat buď matka nebo nezl. dítě zastoupené opatrovníkem, nebo ji mohou podat oba dva. Byla-li však žaloba podána jedním z nich, může druhý oprávněný vstoupit do řízení již jen jako vedlejší účastník (§ 276 odst. 2 o. s. ř.). Je-li se žalobou o zjištění otcovství spojen návrh na určení výživného pro dítě (§ 278 o. s. ř.), musí v takovém řízení vystupovat jako žalobce nezl. dítě buď samo anebo společně s matkou. V takovém případě bude ovšem dítě zastupovat kolisní opatrovník. Matka je totiž zastupovat nemůže se zřetelem na ustanovení § 57 odst. 2 zák. o právu rod., neboť naopak zájem nezl. dítěte by se mohl příčit zájmu matky.
Jestliže tedy v daném případě nezl. žalobkyně byla zastoupena matkou a soud i za tohoto stavu o věci rozhodl, porušil zákon v ustanovení § 27 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 39 odst. 1, § 57 odst. 2 zák. o právu rod.
Není-li otcovství k dítěti uznáno, považuje se podle § 47 odst. 2 zák. o právu rod. za otce muž, který s matkou dítěte obcoval v době, od které neprošlo do