Input:

82/1952 Sb., Zákon o místních poplatcích, platné do 31.12.1990 Archiv

č. 82/1952 Sb., Zákon o místních poplatcích, platné do 31.12.1990
[zrušeno č. 565/1990 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o místních poplatcích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Místní poplatky (dále jen „poplatky“) spravují místní národní výbory jako své rozpočtové příjmy.
§ 2.
(1) Druhy poplatků, které jsou místní národní výbory povinny vybírat, stanoví vláda a předpisy o těchto poplatcích vydá ministr financí; v nich se upraví také věcné ručení, osvobození od poplatků a úlevy, následky nesplnění poplatkové povinnosti, promlčení, řízení, kontrola a dohled.
(2) Ministr financí může v předpisech o jednotlivém poplatku stanovit, že jej spravují jako svůj rozpočtový příjem okresní nebo krajské národní výbory.
(3) Vláda také stanoví, kdy může upravovat sazby poplatků v dohodě s ministerstvem financí ministerstvo, jehož působnosti se poplatky týkají, anebo kdy podle směrnic těchto ministerstev určí sazby poplatků národní výbory.
(4) Splatné a nezaplacené poplatky se vymáhají správní nebo soudní exekucí.
§ 3.
Národní výbory, které poplatky spravují, mohou
a) ke zmírnění nebo odstranění tvrdostí snížit nebo prominout poplatek v jednotlivých případech;
b) povolit splátky nebo lhůtu k zaplacení poplatku,