Input:

R 81/2019; Exekuce. Náhrada škody. Oddlužení. Pojištění Garance

č. 81/2019 Sb. rozh.
Oddlužení, Pojištění, Exekuce, Náhrada škody
§ 416 IZ, § 10 zákona č. 168/1999 Sb. ve znění do 31. 12. 2009, § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
Postižní právo pojistitele vůči pojištěnému ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2009) není nárokem na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 416 insolvenčního zákona a ohledně takové pohledávky pojistitele se neuplatní výluka z účinků osvobození dlužníka (pojištěného) od placení zbytku dluhů popsaná v § 416 insolvenčního zákona ani tehdy, jestliže pojištěný způsobil osobě, které pojistitel za něj plnil, škodu úmyslně [§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009].
(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2846/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.2846.2016.1)
Nejvyšší soud zamítl dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 9 Co 1232/2015.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Usnesením ze dne 24. 8. 2015, č. j. 28 EXE 5218/2011-111, Okresní soud ve Frýdku-Místku (dále jen „exekuční soud“ nebo „okresní soud“):
[1] Zastavil exekuci vedenou soudním exekutorem Mgr. P. S. na základě usnesení exekučního soudu ze dne 14. 10. 2011, č. j. 28 EXE 5218/2011--12 (dále jen „usnesení o nařízení exekuce“), podle § 268 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), a o změně dalších zákonů (bod I. výroku).
[2] Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).
[3] Uložil oprávněnému (České podnikatelské pojišťovně, a. s., Vienna Insurance Group) zaplatit P. S. náklady exekuce do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým soud samostatně stanoví jejich výši (bod III. výroku).
2. Exekuční soud vyšel z toho, že:
[1] K návrhu oprávněného ze dne 14. 10. 2011 nařídil exekuci na majetek povinného (J. B.) pro vymožení částky 278 244 Kč s úroky z prodlení, náklady nalézacího řízení a náklady exekuce, podle exekučního titulu tvořeného elektronickým platebním rozkazem okresního soudu ze dne 21. 7. 2010, č. j. 119 EC 167/2010-27, který nabyl právní moci dne 25. 8. 2010.
[2] Dne 22. 9. 2014 požádal povinný o zastavení exekuce s tím, že insolvenční soud mu usnesením, které nabylo právní moci dne 14. 9. 2013, přiznal osvobození od placení zbytku dluhů.
[3] Soudním exekutorem pověřeným provedením exekuce je od 27. 6. 2015 P. S.
[4] Oprávněný se zastavením exekuce nesouhlasil, dovolávaje se ohledně své pohledávky § 416 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
[5] V návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu oprávněný uváděl, že dne 18. 10. 2009 řídil povinný označené motorové vozidlo v obci Č. T. a způsobil dopravní nehodu, při které bylo poškozeno jiné vozidlo. U povinného na místě nehody nebyla provedena dechová zkouška; následně se povinný podrobil lékařskému vyšetření s odběrem krve. Toto vyšetření bylo pozitivní s výsledkem 1,91 g/kg alkoholu. Z titulu pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem