81/2014 Sb., Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 81/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. dubna 2014
o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.:
§ 1
Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění
(1) Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění podává žadatel Ministerstvu obrany (dále jen „ministerstvo“). Žadatel v žádosti vedle náležitostí stanovených správním řádem uvede rozsah ověřování, pro které má být úřední oprávnění, o něž žádá, uděleno.
(2) Žadatel ke své žádosti připojí
a) doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia ve studijním oboru zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu,
b) potvrzení o vykonané odborné praxi v činnostech, pro jejichž ověřování žádá o udělení úředního oprávnění, a to v celkovém rozsahu nejméně pěti let,
c) přehled výsledků zeměměřických činností, na nichž se žadatel podílel, s uvedením jejich názvu, kalendářního roku a měsíce zpracování, pořadového čísla ověření, pod kterým fyzická osoba s úředním oprávněním (dále jen „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“) výsledek zeměměřických činností ověřila, a údaje o adrese místa, kde je dokumentace o výsledku zeměměřických činností uložena,
d) samostatně zpracovaný výsledek zeměměřických činností z oblasti zeměměřických činností, pro které žádá o udělení úředního oprávnění.
§ 2
Obsah zkoušky
(1) Zkouška pro udělení úředního oprávnění (dále jen „zkouška“) se člení na část obecnou a zvláštní a na obhajobu žadatelem samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností.
(2) V obecné části zkoušky se ověřují znalosti žadatele v oblastech
a) právní úprava zeměměřictví a orgánů zeměměřictví a katastru, včetně působnosti ministerstva v této oblasti,
b) obecná právní úprava metrologie a obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti.
(3) Ve zvláštní části zkoušky žadatel prokazuje znalost
a) geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území České republiky,
b) postupů při zřizování, obnově nebo přemísťování bodů podrobného bodového pole a vyhotovování příslušné dokumentace,
c) postupů při zaměřování a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl pro potřeby obrany České republiky,
d) dokumentace výsledků zeměměřických činností a jejího ukládání,
e) postupů při kalibraci a komparaci přístrojů a pomůcek a zpracování příslušných dokumentů o tom,
f) postupů při vytyčování prostorové polohy, včetně jejich přesnosti a kontrolních měření,
g) postupů při měření polohopisu a výškopisu, včetně jejich přesnosti,
h) měřických postupů k zajištění úplnosti a správnosti výsledků zeměměřických činností,
i) odborné terminologie v oblasti výkonu zeměměřických činností, zejména výkonu zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky.
(4) Žadatel při obhajobě samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností zdůvodní správnost postupů, které použil při jeho vyhotovení.
§ 3
Příprava zkoušky
(1) Místo, datum a hodinu konání zkoušky sdělí ministerstvo žadateli nejpozději 14 dnů přede dnem
 
 Nahoru