Input:

81/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy Garance

č. 81/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 24. února 1964
o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy
Dne 6. října 1956 byla v Praze podepsána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách. Schválení Úmluvy vládou Německé demokratické republiky bylo sděleno nótou ze dne 23. listopadu 1956 a její schválení vládou Československé republiky nótou ze dne 20. prosince 1956.
Podle svého článku VII Úmluva vstoupila v platnost dne 20. prosince 1956.
Výměnou nót ze dne 17. května 1963 a dne 28. května 1963 byla dohodnuta změna článku II Úmluvy. Změna vstoupila v platnost dne 28. května 1963.
České znění Úmluvy ze dne 6. října 1956 a znění nóty ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 17. května 1963 a český překlad nóty velvyslanectví Německé demokratické republiky v Praze ze dne 28. května 1963 se vyhlašují současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách
Vláda Československé republiky a vláda Německé demokratické republiky, přejíce si poskytovat vzájemnou pomoc při živelních pohromách ve svých pohraničních územích, rozhodly se uzavřít za tím účelem tuto Úmluvu:
Článek I
(1)  Za účelem vzájemné pomoci při živelních pohromách nebo v jiných případech tísně, k nimž by došlo v pohraničních územích obou smluvních stran v místech, která nejsou od státních hranic vzdálená více než 15 kilometrů, mohou hasičské sbory, pomocná mužstva, lékaři a zdravotnický personál jedné smlouvy strany na žádost druhé smluvní strany překročit na místech uvedených v článku II kdykoli státní hranice bez obvyklých cestovních dokladů a pobývat na území druhé smluvní strany tak dlouho, pokud bude třeba jejich pomoci.
(2)  O vyslání pomoci požádá ohrožená obec prostřednictvím pohraničních orgánů svého státu pohraniční orgány druhé smluvní strany, které zařídí další postoupení žádosti o poskytnutí pomoci.
(3)  Při vstupu na území druhé smluvní strany zjistí pohraniční orgány počet osob, které státní hranice překračují, jakož i počet předmětů a nářadí, které s sebou přes státní hranice vezou a které budou po poskytnutí pomoci opět dopraveny zpět.
(4)  Stříkačky (též připevněné na motorová vozidla), sanitní vozy, automobily a jiná vozidla jakož i předměty a nářadí, jichž je třeba k poskytnutí pomoci, nepodléhají ani při vstupu na státní území druhé smluvní strany ani při jeho opuštění clu a dávkám vybíraným spolu se clem, jestliže budou opět vyvezeny nebo opět vráceny zpět.