Input:

81/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice, platné do 31.12.1974 Archiv

č. 81/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice, platné do 31.12.1974
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 27. července 1962
o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice
Ministerstva zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvy zahraničních věcí a financí podle § 38 a 54 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1
(1)  Předměty dovážené pro vedoucí diplomatických zastupitelských úřadů působících v Československé socialistické republice (velvyslance, vyslance, chargés d'affaires) a pro jiné diplomatické osoby přidělené k těmto úřadům (rady, tajemníky, atašé, vojenské, obchodní a jiné přidělence a sekretáře-archiváře), dále pro vedoucí efektivních konzulárních úřadů cizích států působících v Československé socialistické republice a jejich zástupce (generální konzuly, konzuly, vicekonzuly), pokud jsou konzulárními úředníky z povolání a nejsou československými občany, jsou osvobozeny od cla a náhradní dávky za daň z obratu s podmínkou, že jich bude použito pro vlastní potřebu těchto osob nebo pro potřebu členů jejich rodin bydlících s nimi ve společné domácnosti.
(2)  O celním osvobození cestovních potřeb, stěhovaných svršků a předmětů propuštěných bez celní prohlídky osob uvedených v odstavci 1 platí obecné celní předpisy.1)
§ 2
(1)  Předměty dovážené pro diplomatické a efektivní konzulární úřady v Československé socialistické republice jsou osvobozeny od cla a náhradní dávky za daň z obratu s podmínkou, že jich bude použito pro úřední potřebu těchto úřadů.
(2)  Celní osvobození podle odstavce 1 vztahuje se i na zařízení nově zřízených diplomatických a efektivních konzulárních úřadů a dovezený stavební a jiný materiál určený na opravu budov, v nichž tyto úřady sídlí.
§ 3
Za podmínek uvedených v § 1 a 2 jsou osvobozeny