Input:

81/1958 Sb., Vládní nařízení o správě národního majetku, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 81/1958 Sb., Vládní nařízení o správě národního majetku, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 109/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. prosince 1958
o správě národního majetku
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
DÍL PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Účel nařízení
Národní majetek je jako nedotknutelný majetek všeho pracujícího lidu ve státním socialistickém vlastnictví, které je zdrojem bohatství a síly republiky a neustálého růstu hmotné a kulturní úrovně všech pracujících. Neustálý rozvoj výroby rozšiřuje tento národní majetek a upevňuje ekonomický základ socialistické společnosti. Je proto ve vlastním a bezprostředním zájmu všech pracujících spravovat a chránit tento majetek s péčí odpovědného vlastníka a hospodáře. Pro tento význam národního majetku je také třeba upravit jeho správu tak, aby byla vykonávána podle jednotných zásad zabezpečujících jeho nejúčinnější ochranu, nejúčelnější a nejhospodárnější jeho využití, jakož i jeho stálé zvelebování a rozmnožování.
§ 2
(1) Dělnická třída jako základní tvůrce všech hodnot, jakož i ostatní pracující se aktivně zúčastňují plnění všech úkolů vyplývajících pro organizace při správě národního majetku, jeho rozmnožování, hospodárného využívání a ochrany před poškozováním, ničením a rozkrádáním. Vedoucí organizací státního socialistického sektoru jsou povinni v nejužší spolupráci s orgány Revolučního odborového hnutí vytvářet trvale a soustavně nejvhodnější podmínky pro tuto nejširší a bezprostřední účast pracujících.
(2) K tomu cíli rozvíjejí pracující a jejich společenské organizace, národní výbory i podniky všechny formy aktivní, uvědomělé a vzájemné účasti, zejména socialistickým soutěžením, výrobními poradami, kolektivními smlouvami, aktivy a především osobní prací každého jednotlivce tak, aby národní majetek stále více a lépe sloužil k rozvoji životní úrovně pracujícího lidu.
§ 3
Rozsah platnosti
Toto nařízení se vztahuje na veškerý národní majetek.
DÍL DRUHÝ
Správa hmotného národního majetku
§ 4
Podstata správy
(1) Hmotný národní majetek spravují organizace státního socialistického sektoru.
(2) Organizace státního socialistického sektoru spravující národní majetek je oprávněna i povinna mít tento majetek v držbě, pečovat o něj, udržovat a chránit jej tak, aby to vedlo k jeho největšímu rozkvětu. Zároveň je povinna tento majetek evidovat, využívat ho a nakládat s ním, jak to vyžaduje řádné plnění jejích úkolů.
(3) Při správě národního majetku jednají organizace státního socialistického sektoru jménem státu jako vlastníka.
(4) Ta organizace státního socialistického sektoru, která je právnickou osobou, jedná při správě národního majetku vlastním jménem.
(5) Organizace státního socialistického sektoru, která spravuje národní majetek, může pověřit podřízenou organizaci některými úkoly správy, jestliže tím bude dosaženo lepšího plnění úkolů nebo snížení nákladů. Tímto pověřením není dotčena její odpovědnost za správu tohoto majetku.
§ 5
Příslušnost ke správě
(1) Národní majetek má zásadně