Input:

č. 81/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 81/1958 Sb. rozh. tr.
Směřuje-li úmysl pachatelův k tomu, aby prostředky k své obživě získal byť i prací společensky užitečnou, avšak takovým nekontrolovatelným způsobem, který by mu umožnil trvale nebo po delší dobu se vyhnout začlenění do řádného pracovního poměru nebo práci uznávané společností za poctivou, dopouští se trestného činu příživnictví podle § 188a tr. zák. a ne pouze přestupku proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 6. května 1958, 1 Tz 80/58.)
Obžalovaný, syn bývalého majitele hotelu, vícekrát soudně trestaný zejména pro majetkové delikty se před svým zatčením potuloval po dobu asi čtvrt roku po Praze a živil se nahodilou a příležitostnou prací občanům a též příležitostným vykládáním vagonů na pražských nádražích. Do Prahy přišel z Jáchymova, kde opustil zaměstnání bez rozvázání pracovního poměru. V době svého zaměstnání v Jáchymově vylákal na spoluzaměstnancích pod různými záminkami peněžité částky, které nevrátil, ačkoliv jejich vrácení sliboval.
Lidový soud trestní v Praze uznal obžalovaného vinným trestnými činy příživnictví podle § 188a tr. zák., podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a) tr. zák. a poškozování provozu podle § 135 odst. 1 tr. zák. a odsoudil jej k nepodmíněnému úhrnnému trestu odnětí svobody na osmnáct měsíců.
Krajský soud v Praze k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o vině trestným činem příživnictví podle § 188a tr. zák. a ve výroku o trestu a uznal obžalovaného vinným přestupkem proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr. a uložil mu za tento přestupek a trestné činy podvodu a poškozování provozu nepodmíněný úhrnný trest odnětí svobody v trvání patnácti měsíců.
Nejvyšší soud k stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor v stížnosti pro porušení zákona v podstatě vytýká, že krajský soud nesprávně spatřoval v jednání obžalovaného toliko znaky přestupku podle § 72 tr. zák. spr., ač obžalovaný naplnil znaky trestného činu příživnictví podle § 188a tr. zák.
Rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.
Lidový soud pokud jde o jednání obžalovaného, v němž spatřoval znaky trestného činu příživnictví podle § 188a tr. zák., po právní stránce uvedl, že způsob, jakým si obžalovaný opatřoval prostředky ke své obživě, jest nutno považovat! za nekalý, poněvadž dával přednost práci příležitostné a nahodilé před řádným a trvalým zaměstnáním.
Krajský soud naproti tomu dospěl k závěru, že obžalovaný tím, že se živil jen příležitostnou prací, rušil organisaci práce řízenou státem podle hospodářského plánu, .že však nejde o jednání takové intensity ,aby v něm mohl být spatřován trestný čin příživnictví. Krajský soud přihlédl k tomu; že šlo o poměrně krátkou dobu, že obžalovaný nekořistil z práce jiných osob, že pro vyhýbání se práci nebyl dosud nikdy souzen, a i vykládání vagonů nutno hodnotit jako práci pro hospodářský život důležitou.
Z uvedeného hodnocení trestné činnosti obžalovaného jest však patrno, že krajský soud v rozporu s ustanovením § 2 odst. 7 tr. ř. nepřihlížel ke všem okolnostem významným pro