Input:

R 81/1958; Garance

č. 81/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Podmínka podstatného poklesu výdělku ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), b) vyhl. č. 250/1956 Ú. 1. není splněna, jestliže k poklesu výdělku navrhovatele došlo jen v důsledku mzdových úprav.
Je-li navrhovatel bez zvlášť ulehčených pracovních podmínek schopen vykonávat zaměstnání stejné kvalifikace jako bylo jeho zaměstnání před pensionováním, nemůže být považován ani za částečně invalidního.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 21. února 1958, 9 Co 679/58.)
Odpůrce – Státní úřad sociálního zabezpečení – odňal dne 6. dubna 1957 navrhovateli invalidní důchod, který tento pobíral podle předpisů platných dříve pro státní zaměstnance, s odůvodněním, že navrhovatel je sice alespoň částečně invalidní podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky SÚSZ č. 250/1956 Ú. 1. I, avšak nesplňuje podmínku podstatného poklesu výdělku, poněvadž je zaměstnán jako skladník s výdělkem 900 Kčs měsíčně.
Lidový soud civilní v Ostravě přiznal navrhovateli částečný invalidní důchod, když dospěl k závěru, že u navrhovatele došlo k podstatnému poklesu výdělku.
Krajský soud vyhověl odvolání odpůrce a opravný prostředek navrhovatele zamítl.
Odůvodnění:
Pro rozhodnutí v této věci není vůbec zapotřebí řešit otázku podstatného poklesu výdělku. Tento pokles je pouze jednou z více podmínek částečné invalidity podle § 2 odst. 1 písm. a), b) vyhl. č. 250/1956 0.1.1. Mimo jiné se vyžaduje též, aby podstatný pokles byl v příčinné souvislosti s tím, že zaměstnanec neschopný pro svoje dosavadní zaměstnání může vykonávat pouze jiné zaměstnání, a to buď méně kvalifikované nebo sice stejně (nebo dokonce výše) kvalifikované, avšak v tomto případě jen za zvlášť ulehčených pracovních podmínek. Z toho plyne, že zaměstnanec ani při podstatném poklesu výdělku nemá nárok na částečný invalidní důchod, jestliže je způsobilý pro výkon stejně kvalifikovaného jiného zaměstnání bez zvlášť ulehčených pracovních podmínek anebo jiná stejně kvalifikovaná zaměstnání bez uvedených úlev skutečně vykonává, poněvadž v takovém případě podstatný pokles výdělku není následkem toho, že zaměstnanec je schopen pouze jiného stejně kvalifikovaného zaměstnání pouze za zvlášť ulehčených pracovních podmínek, nýbrž následkem rozdílných platových úprav. Odvolací soud výslechem navrhovatele zjistil, že navrhovatel před pensionováním (před 1. srpnem 1951) byl zaměstnán v letech 1945–1947 u oblastního ředitelství SNB v Opavě v kancelářské službě, v níž připravoval podklady pro superarbitrační řízení, vedl evidenci zbraní u SNB a jisté osobní