Input:

č. 81/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 81/1957 Sb. rozh. obč.
Uplatnění nového výpovědního důvodu v řízení podle hlavy deváté části druhé občanského soudního řádu je změnou návrhu přípustnou v řízení odvolacím jen za podmínek § 183 odst. 2 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 23. října 1956, 17 Co 648/56.)
Lidový soud civilní v Praze přivolil k výpovědi, když zjistil, že nájemce přes kvalifikovanou upomínku podle § 2 písm. d) nař. min. sprav, č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, nájemné až do vydání rozsudku před soudem první stolice nezplatil.
V odvolání, ve kterém nájemce navrhl změnu napadeného rozsudku tak, aby přivolení k výpovědi bylo odepřeno, namítl nájemce, že po vydání rozsudku lidového soudu dlužné nájemné zaplatil.
Pronajimatel před odvolacím soudem doznal, že nájemné jemu dlužné bylo nájemcem zaplaceno, setrval však na návrhu na přivolení k výpovědi, a to z důvodu, že nájemce zneužívá nájemního předmětu ke značné škodě pronajimatele a že přes výstrahu hrubě porušuje pořádek v domě.
Krajský soud nepřipustil změnu návrhu a rozsudek lidového soudu změnil tak, že návrh na přivolení k výpovědi zamítl.
K otázce, o kterou jde,