Input:

č. 81/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 81/1955 Sb. rozh. obč.
Okamžikem, kdy byl vyňat dům ze znárodnění, přestalo oprávnění národního podniku, do jehož operativní správy byl dům začleněn, vybírat nájemné z domu. Nemůže exekučně vymáhat ani nájemné, pro něž si již dříve vydobyl exekuční titul, neboť vynětí domu ze znárodnění má za následek zánik vymáhaného nároku (§ 441 odst. 1 o. s. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 22. října 1954, 5 Co 787/54.)
Do majetkové podstaty národního podniku byl výměrem ministra vnitřního obchodu začleněn i nájemní dům. Podle platebního rozkazu ze 16. února 1953 vymáhal národní podnik na dlužníku v domě bydlícím nájemné za dobu od 24. srpna 1950 do 31. prosince 1952 v částce 9.058,25 Kčs starých peněz.
Proti povolené a již prováděné exekuci vznesl dlužník 17. dubna 1954 námitky opírající se o tu skutečnost, že dům do majetkové podstaty vymáhaného národního podniku začleněný byl výměrem ministra místního hospodářství z 15. března 1954 s účinností od 1. ledna 1948 vyňat ze znárodnění, a že proto vymáhající věřitel nemá již nároky na výtěžky z domu.
Lidový soud v Čáslavi vyhověl námitkám dlužníkovým uplatněným podle § 441 o. s. ř. a exekuci prohlásil za nepřípustnou. V odůvodnění v podstatě uvedl, že po vydání výměru ministra místního hospodářství z 15. března 1954 se nemůže vymáhající věřitel pokládat již za oprávněného držitele domu a že nemůže exekucí vymáhat nájemné, i když naň uplatnil nárok ještě v době, kdy byl oprávněným držitelem, a i když si naň vymohl exekuční titul. Jde o nájemné, které nebylo vytěženo v době jeho oprávněné držby a na které proto dřívější oprávněný držitel již nemá nárok.
Krajský soud rozhodnutí lidového soudu potvrdil.
Z odůvodnění:
Z ustanovení občanského zákoníka o oprávněném držiteli vyplývá, že po dobu své oprávněné držby má oprávněný držitel tatáž práva jako vlastník. Podle § 147 obč. zák. všechny v době oprávněné držby vytěžené užitky věci a plody od ní oddělené jsou vlastnictvím držitele, což znamená, že oprávněný držitel není povinen vlastníku vytěžené užitky a plody věci z doby oprávněné držby ani vydat ani