Input:

R 80/1967; Výkon rozhodnutí Garance

č. 80/1967 Sb. rozh.
Výživné je jiným příjmem než mzda ve smyslu § 299 odst. 1 o. s. ř., podléhá proto výkonu rozhodnutí jako pracovní příjem. ustanovení § 297 o. s. ř. se vztahuje i na souběh pracovního příjmu, resp. důchodu, a výživného.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 13. února 1967, 6 Co 63/67.)
Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl podle § 297 o. s. ř. o tom, že nařízený výkon rozhodnutí se vztahuje i na výživné, které pobírá povinná od svého manžela.
Proti tomuto usnesení se odvolala povinná. V odvolání především uvádí, ž její celkový důchod od SÚSZ činí jen 300 Kčs, čili že dosahuje jen základní částku, která nemůže být výkonem rozhodnutí postižena. Konečně zamítla, že výživné, které dostává od manžela, není mzdou, takže se na ně nemůže vztahovat ustanovení § 297 o. s. ř.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu I. stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Není rozhodující, že důchod, který pobírá povinná od Státního úřadu sociálního