Input:

80/1963 Sb., Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů, platné do 27.3.1974 Archiv

č. 80/1963 Sb., Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů, platné do 27.3.1974
VYHLÁŠKA
vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství
ze dne 10. října 1963
o organizaci bytového hospodářství národních výborů
Vedoucí Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Národní výbory zabezpečují současně s novou výstavbou bytů hospodárnou správu a řádnou údržbu bytového majetku, který spravují.
(2)  Tyto úkoly plní národní výbory prostřednictvím svých organizací bytového hospodářství nebo při menším rozsahu bytového majetku přímo.
Oddíl 1
Organizace bytového hospodářství
§ 2
Zřizování
(1)  Organizaci bytového hospodářství zřizuje místní národní výbor pro správu bytového majetku v obvodu své působnosti, jestliže tento majetek zahrnuje alespoň 200 bytů a nebytových jednotek.
(2)  V obvodu místního národního výboru lze zřídit jen jednu organizaci bytového hospodářství. Pro správu méně než 3000 jednotek zřídí místní národní výbor domovní správu, pro správu většího počtu jednotek zřídí podnik bytového hospodářství.
(3)  Zahrnuje-li bytový majetek méně než 200 jednotek, obstarává místní národní výbor jeho správu přímo (§ 11).
(4)  V odůvodněných případech může místní národní výbor se souhlasem okresního národního výboru zřídit domovní správu i pro správu bytového majetku zahrnujícího méně než 200 jednotek, anebo svěřit správu tohoto bytového majetku organizaci bytového hospodářství jiného místního národního výboru, a to po dohodě s tímto národním výborem.
§ 3
Právní postavení
Organizace bytového hospodářství jsou státními organizacemi. Jejich zřizování a právní postavení upravují předpisy o podnicích řízených národními výbory.
§ 4
Vnitřní organizace
(1)  Vnitřní organizaci podniku bytového hospodářství stanoví ředitel podniku a u domovní správy její vedoucí se souhlasem místního národního výboru. Při stanovení vnitřní organizace přihlíží k rozsahu spravovaného bytového majetku, k jeho územnímu rozložení, k vybavenosti a stavu domů a bytů a ke způsobu zabezpečování jeho údržby a oprav. Přitom dbá, aby správa bytového majetku byla co nejhospodárnější.
(2)  Podnik bytového hospodářství může zřídit provozovny ke zlepšení bezprostředního styku s uživateli bytů.
§ 5
Úkoly
Úkolem organizace bytového hospodářství je zejména pečovat o údržbu, opravy a zvelebování bytového majetku, který spravuje, zajišťovat pořádek a čistotu v domech a prostorách k nim patřících, poskytovat uživatelům bytů služby spojené s bydlením a organizovat co nejširší účast obyvatelů domů na správě a údržbě bytového majetku.
§ 6
Údržba a opravy bytového majetku
(1)  Organizace bytového hospodářství zabezpečuje podle schválených plánů investic, modernizace a oprav bytového majetku jejich provádění dodavatelským způsobem, zejména okresními (městskými) stavebními podniky.
(2)  Pro plánování a financování oprav