Input:

80/1958 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona č. 107/1953 Sb., o devisovém hospodářství, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 80/1958 Sb., Vyhláška o úplném znění zákona č. 107/1953 Sb., o devisovém hospodářství, platné do 31.12.1970
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 11. prosince 1958
o úplném znění zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
Podle čl. 2 zákona č. 64/1958 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, vyplývající z čl. 1 zákona č. 64/1958 Sb.
 
Ďuriš v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 80/1958 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. prosince 1953 č. 107 Sb.,
o devizovém hospodářství, ve znění vyplývajícím ze zákona č. 64/1958 Sb.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úspěšné plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství vyžaduje, aby vývoz a dovoz peněz a jiných hodnot, provádění platů do ciziny a z ciziny, jakož i nakládání s některými hodnotami, byly nově upraveny a podrobeny kontrole podle tohoto zákona.
§ 2
(1) Vývoz a dovoz československých peněz je zakázán.
(2) Ministr financí může v dohodě s ministrem zahraničního obchodu povolit výjimky z ustanovení odstavce 1.
(3) Vývoz a dovoz platebních dokumentů (šeků, směnek, poukázek, pověřovacích listů a jiných platebních příkazů) znějících na československou měnu a československých peněz vzatých z oběhu je dovolen jen s povolením ministerstva financí.
(4) Jen s povolením ministerstva financí, a pokud jde o případy spadající podle tohoto zákona do působnosti ministerstva zahraničního obchodu, s povolením tohoto ministerstva je dovoleno vyvážet:
a)  cizozemské peníze a platební dokumenty znějící na jinou než československou měnu,
b)  drahé kovy (zlato, stříbro a platinu ve stavu nezpracovaném, dále v polotovarech, ve směsi, ve slitině, ve zlomcích apod., jakož i v neplatných mincích, v nichž je více než 10 % ryzího stříbra, nebo více než 1 % ryzího zlata nebo platiny), drahokamy, perly a výrobky z drahých kovů, drahokamů a perel, pokud nejde o obchodní zásilky takových výrobků podniky zřízenými pro provádění zahraničního obchodu (dále jen „podniky pro zahraniční obchod”),
c)  fondovní hodnoty (zejména akcie, obligace, zástavní listy, úrokové a dividendové kupóny a talóny), dále vkladní knížky, životní pojistky, depozitní potvrzenky a plné moci k nakládání s majetkovými hodnotami v cizině.
(5) Dovoz hodnot uvedených v odstavci 4 je volný. Tyto hodnoty však musí být při dovozu ohlášeny a předloženy celním orgánům. Výjimky stanoví ministr financí v dohodě s ministrem zahraničního obchodu.
(6) Dovezené cizozemské peníze, platební dokumenty znějící na cizí měnu a drahé kovy mohou být v tuzemsku směněny, popřípadě zpeněženy jen prostřednictvím Státní banky československé nebo jiných míst. Tato místa určí ministerstvo financí, a jde-li o místa v oboru působnosti jiného ministerstva, v dohodě s tímto ministerstvem. Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech musí být prokázáno, že ke směně nebo zpeněžení došlo.
§ 3
(1) Organizace pověřené ministerstvem financí mohou přijímat od cestujících do ciziny na jejich vlastní náklad do úschovy hodnoty, jejichž vývoz je zakázán nebo k jejichž vývozu nemají povolení (§ 2). Kde takové orgány nejsou zřízeny, je k tomu oprávněna