Input:

R 80/1956; Garance

č. 80/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Pri novej úprave vyživovacej povinnosti otca treba mať zreteľ aj na sumy, ktoré otec zložil na výživné podľa pôvodného rozhodnutia (pokonávky o úplnom vyrovnaní nárokov) a ktorými môže byť úhrada osobných potrieb maloletého krytá ešte v čase novej úpravy.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. januára 1956, Cz 595/55.)
F. M. bol odsúdený rozsudkom zo 16. júna 1949, aby okrem iných na výživu maloletého M. Š. platil ako jeho otec 500 Kčs výživného mesačne počínajúc od 22. októbra 1948. V poručenskom konaní vedenom ňad maloletým bola predložená potom písomná dohoda, uzavretá medzi F. M. a maloletým, zastúpeným matkou ako zákonnou poručníčkou, podľa ktorej F. M. na úplné vyrovnanie nárokov maloletého a jeho matky prisúdených im podľa spomenutého rozsudku zaplatí 50.000 Kčs v istých splátkach, z ktorých posledná v sume 15.000 Kčs bola zročná 7. novembra 1952. Táto dohoda bola schválená rozhodnutím býv. Okresného súdu v Želiezovciach ako súdu poručenského.
Ľudový súd v Želiezovciach z podnetu maloletého, zast. ÚOM v Želiezovciach, podľa ktorého žiadalo sa pre maloletého voči jeho otcovi výživné v sume 100 Kčs počínajúc od 7. novembra 1951 do 7. decembra 1953, kým od toho dňa 150 Kčs mesačne, rozhodoval o úprave vyživovacej povinnosti F. M. voči maloletému a odsúdil F. M. na platenie úhrady na osobné potreby maloletého tak, ako to bolo uvedené v jeho podnete. Rozhodol tak podľa odôvodnenia preto, lebo F. M. poslednú splátku v sume 15.000 Kčs nezaplatil a výšku výživného určil v sume 100 Kčs až do podania podnetu (3. decembra 1953) vraj po započítaní sumy zaplatenej podľa dohody, kým zvýšené výživné priznal so zreteľom na zárobkové možnosti rodičov a na zvýšené potreby dieťaťa, keďže v čase pôvodného určenia výživného malo len 4 roky.
Krajský súd v Nitre sťažnosti otca dieťaťa, v ktorej najmä poukazoval na to, že prvý súd nezapočítal sumu 35.000 Kčs, ktorú podľa dohody zaplatil, nevyhovel a potvrdil uznesenie súdu prvej stolice v podstate z jeho dôvodov.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym