Input:

č. 80/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 80/1955 Sb. rozh. tr.
V případě, kdy jedna osoba bude současně napadena více osobami, takže jen ony útočí jako spolupachatelé nebo jako pomocníci pomáhající útočníkovi, nebude se jednat o rvačku, nýbrž, dojde-li k úmyslnému ublížení na zdraví napadeného, půjde tu o ublížení na zdraví, po případě o pomoc k tomu. Naopak však tehdy, bude-li z více než dvou osob každá zároveň útočníkem i napadeným, půjde o rvačku podle § 223 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 3. června 1955, 1 Tz 109/55.)
Lidový soud v Přešticích uznal obviněného A vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1, 5 tr. zák. Lidový soud zjistil, že po slovní potyčce, k níž došlo mezi obviněným A a další osobou P, vyšel s vidlemi na silnici. Obviněný A před ním uprchl a také P potom odcházel. Při svém odchodu však byl P napaden druhým obviněným B, který ho uhodil do hlavy. Na to byl vzápětí P napaden i obviněným A, který se mezitím vrátil na místo, a byl jím udeřen klackem do hlavy. Znovu pak došlo ke střetnuti a když P pozvedl ruku, aby se bránil, byl přes ni obviněným A udeřen klackem, čímž mu tento obviněný způsobil zlomeninu (levé) ruky, následkem čehož byl P po dobu čtyř měsíců práce neschopen a část této doby ošetřován v nemocnici. Obviněného B lidový soud zprostil žaloby pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1, 3 tr. zák. s odůvodněním, že příčinná souvislost mezi jednáním tohoto obviněného a zraněním P nebyla zjištěna.
Krajský soud v Plzni zamítl odvolání, které podal pouze r obviněný A.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu, pokud jím byl zproštěn žaloby obviněný B a podle § 166 odst. 1 písm. b) tr. ř. 1. trestní stíhání jedenašedesátiletého obviněného B vůbec a obviněného A pro trestný čin rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák. zastavil.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona namítá, že rozsudkem lidového soudu, pokud jím byl obviněný B zproštěn žaloby, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 3 tr. ř., neboť lidový soud nezjistil náležitě skutkový děj, který nasvědčuje tomu, že šlo mezi obviněnými a poškozeným P a po případě i dalšími osobami (manželkou obviněného A a manželkou poškozeného P) k rvačce, takže kdyby byla tato skutečnost dostatečně zjištěna, měl být obviněný B uznán vinným trestným činem rvačky podle § 223 tr. zák.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Lidový soud, vycházeje z toho, jak byly činy obviněných A a B kvalifikovány žalobou, spokojil se zjištěním, že obviněný A udeřil P klackem do levé paže a tak mu způsobil zlomeninu této paže, což mělo za následek delší dobu trvající poruchu zdraví [§ 75 odst. 13 písm. i), § 219 odst. 3 tr. zák.]. Z toho dospěl k závěru, že se tento obviněný (A) dopustil trestného činu ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1, 3 tr. zák. Lze přisvědčit lidovému soudu, že se obviněný A svým jednáním dopustil tohoto trestného činu, ačkoliv se lidový soud formou zavinění u obviněného A blíže nezabýval. Ze způsobu, jakým tento obviněný jednal, nelze totiž dospět k závěru, že by byl měl v úmyslu (ani když se uváží úmysl eventuální) způsobit P těžkou újmu na zdraví. Ani předmět, kterého použil (obyčejný