Input:

č. 80/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 80/1954 Sb. rozh. tr.
Trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 tr. zák. předpokládá maření nebo ztěžování provozu nebo rozvoje určitého veřejného podniku. „Povinností“ v cit. ustanovení uvedenou nutno rozumět povinnost vyplývající z pachatelova poměru k takovému podniku (povinnost vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona).
Vyhýbá-li se pachatel záměrně práci, aniž je v pracovním poměru, jde o přestupek proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 6. května 1954, 7 To 47/54.)
Obviněný rozvázal v roce 1953 pracovní poměr s národním podnikem Energostav a od té doby nebyl, až na malou výjimku trvající jen několik týdnů, po dobu téměř celého roku nikde zaměstnán a práci nehledal. Zejména nenastoupil práci, která mu byla jako přiměřená jeho zdravotnímu stavu a pracovní způsobilosti přidělena referátem pracovních sil ONV.
Lidový soud trestní v Brně uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák.
Krajský soud k odvolání obviněného zrušil rozsudek lidového soudu a uznal obviněného vinným přestupkem proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr.
Z odůvodnění:
Skutkové zjištění nalézacího soudu je správné a nedoznalo změny ani před odvolacím soudem, který řízení doplnil vyžádanou zprávou VB. Touto zprávou bylo sice potvrzeno, že obviněný trpí tuberkulosou a že byl operován na křečové žíly, že však jde o tuberkulosu již se hojící. Zpráva též upozorňuje na to, že obviněný odmítl práci, která mu byla přidělena se zřetelem k jeho zdravotnímu stavu a pracovní způsobilosti, t. j. práci při zalesňování. I když je tedy pravda, že obviněný není zcela zdráv, není tím snížena jeho pracovní způsobilost natolik, aby vůbec nemohl pracovat. Po celou dobu trvající půl roku, t. j. od té doby, kdy opustil o své újmě poslední jen přechodné krátké