Input:

80/1953 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol, platné do 27.12.1960 Archiv

č. 80/1953 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol, platné do 27.12.1960
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. srpna 1953
o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost ve věcech zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě, pokud přísluší ministerstvu školství a osvěty, přechází na ministerstvo zdravotnictví.
§ 2.
(1)  Ministerstvo zdravotnictví vykonává vrchní správu a řízení zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě.
(2)  Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost ve věcech zdravotnických škol a zařízení sloužících jejich potřebě v dohodě s ministerstvem školství a osvěty, pokud jde o
a)  stanovení učebních plánů a učebních osnov odborných předmětů,
b)  zajištění tvorby a vydávání učebnic, učebních textů, pomocných knih a učebních pomůcek pro odborné předměty, jejich schvalování a stanovení podrobností o jejich schvalování a zavádění,
c)  učebně methodický dozor nad vyučováním odborným předmětům,
d)  zřizování a zrušování škol,
e)  stanovení celkové délky studia,
f)  členění škol na obory a oddělení,
g)  organisační řády škol a zkušební řády,
h)  návrhy plánu přijímání žáků do prvních ročníků,
i)  stanovení podrobností o kursech a školách pro pracující,
j)  směrnice o výběru ředitelů, zástupců ředitele, správců jednotlivých